مسرور بارزانی در گفتگو با المانیتور: رویای استقلال کوردها هیچ وقت خاتمە نخواهد یافت
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مسرور بارزانی در گفتگو با المانیتور: رویای استقلال کوردها هیچ وقت خاتمە نخواهد یافت

مشاور شورای امنیت اقلیم کوردستان طی مصاحبەای با سایت (المانیتور) آمریکا دربارە ادامە روند استقلال کوردستان و مسئلە همەپرسی و رویدادهای پس از خیانت ١٦ اکتبر سخن گفتە است.

 

متن کامل این مصاحبە در پی می آید؛

 

المانیتور:  آیا روی استقلال کوردستان برای شما تمام شدە است؟

مسرور بارزانی: مانند رویای یک ملت، فکر نمی کنم هرگز خاتمە یابد، تنها لازم است در برابر احتمالات واقع بین باشیم. ما بر این باور بودیم کە اتفاق مهمی برای جهان است و عراق نیز لازم است بداند کە خواست ملت کورد چیست؟ بر همین اساس همەپرسی را نیز برگزار کردیم، ما نگران آیندە ملتمان بودیم و خواستیم مطمئن شویم کە هیچ برخوردی روی نخواهد داد روابطی دوستانە و با ثبات را  در چهارچوبی کە بنا بە منافع ممشترک  هر دو طرف بر سر آن توافق خواهیم داشت. متاسفانە بر این باور هستم کە خواستەهای ملت کورد عمدا تحریف کردند و ما نسبت بە نتایج آن مسئول نیستیم.

 

 

المانیتور:  نتیجە همەپرسی همانگونە کە رهبر بارزانی اعلام کردە بودم، زنگ آشکاری برای اعلام استقلال بود، با در نظر گرفتن واکنش جریانات مختلف، آیا بر این باور نیستید کە جهان آمادە پزیرش دولت مستقل کوردستان نیست؟

مسرور بارزانی: واضع است کە نبود، اما اعلام نظر ملتی کە خواهان آن هستند آیندە خود را خود تعیین کنند جرم نیست. این تنها کاری بود کە ملت ما انجام داد. هر وقت دربارە آیندە روابط بکوردستان و بغداد گفتگویی بودە، همیشە گفتەان دکە استقلال خواست همە مردم کوردستان نیست، بر همین اساس لازم بود کە خواست مردم کوردستان در بارە آیندە خود از آنها پرسیدە شود، اکنون می دانیم کە مردم کوردستان چە چیزی را می خواهند و ٩٢٪ مردم با رای (آری) بە استقلال کوردستان رای دادەاند.

 

المانیتور:  با در نظر گرفن وضعیت کنونی و روابط شما با بغداد آیا می توانید مانند بخشی از عراق بمانید ؟

مسرور بارزانی: وقتی ملتی نظر خود را در بارە آیندە خود اعلام می کند، پس خواهان آیندەای ضامن برای نوەهای آیندە خود می باشد و این نیز در اولویت قەاە دارد. اما وقتی جهان این را قبول نمی کند و واکنشی را نشان می دهد کە همە دیدیم آن زمان علیە تمامی پرنسیپ های جهانی و حتی چارتر سازمان ملل نیز خواهد ایستاد. همەپرسی شیوەای صلح جوایانە متمدن بە کارگیری دمکراسی بود. ملت کوردستان مسئول نیست و لازم است کە تنها بە خاطر اینکە نظر خود را اعلام کردەاند سزا دادە نشوند.

 

 المانیتور: اگر دربارە دلایلی کە منجر شد همە پرسی بە این روز بی افتد، بر طبق اهمیت آنها چگونە آن را طبقە بندی می کنید؟ موضع و مخالفت بغدا، ایران، ترکیە و آمریکا؟ متحد نبودن کورد ها؟ یا نامانسب بودن زمان همە پرسی؟

مسرور بارزانی: : ما گفتگوهای زیادی را با بیشتر کشورها از جملە عراق، آمریکا و کشورهای غربی و همسایەهای خود داشتەایم، هیچ کدام آنها با حق تعین سرنوشت  و استقلال مخالف نبودەاند. نگرانی هایی دربارە نامناسب بودن زمان همەپرسی وجود داشت، اما این دلایل برای ما قانع کنندە نبودند تا همەپرسی را بە تاخیر بیندازیم.

در اینجا مشخصا دربارە آمریکا، عراق و چند کشور اروپایی سخن می گویم، آنها دربارە سە نکتە نگران بودند، اول اینکە آنها بر این باور بودند کە همەپرسی تاثیرات منفی بر جنگ علیە داعش خواهد گذاشت. دوم اینکە فکر می کردند کە نخست وزیر کنونی عراق پس از انتخابات آتی با مشکل روبرو خواهد شد و دوبارە نمی تواند این پست را بە دست آورد. سوم بر این باور بودند کە مشکلات مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان کە مناطق مورد مناقشە معروف می باشند باعث بروز درگیری نظامی خواهد شد. ما نیز برای هر یک از این موارد جواب خود را داشتیم. اول اینکە متعهد بودن ما بە جنگ علیە داعش هیچ ارتباطی با روابط ما با بغداد نداشت.

اگر بە گذشتە نگاه کنید کە داعش چگونە ظهور کرد می بینیم کە شکست سیستم سیاسی در بغداد و شکست اقتصادی و ایجاد خلاء امنی منجر بە شکست لشکر ١٢ عراق در موصل شدە و تمامی اسلحە و مهمات آنها بە دست داعش بیفتد. وقتی داعش بە وکردستان حملە کرد با فداکاری مردم کورد و نیروهای پیشمرگە و حمایت نیروهای ائتلاف بین المللی باعث توقف پیشروی داعش شد، هم زمان بغداد نیز مخالف ارسال و تسلیح پیمشرگەها با سلاح سنگین بود و بودجە و حقوق پیشمرگەها را در سال ٢٠١٤ قطع کرد.

ما خود تصمیم بە مبارزە با داعش گرفتم بدون گوش دادن بە چگونگی روابط خود با بغداد، ما بە جنگ علیە تروریزم بین المللی ادامە خواهیم داد، ما آمادە توافقی بودیم تا با بغداد در جنگ علیە دعش همکاری داشتە باشم.

 

المانیتور: منظور شما قبل از همە پرسی و پس از همە پرسی می باشد؟

مسرور بارزانی: بلە.

 

المانیتور: این نتوانست آنها را بە قناعت برساند؟

مەسرور بارزانی: نە خیر. برای نکتە دوم و انتخاب دوبارە عبادی ما بر این باور هستم کە تاثیرات ما محدود می باشد، زیرا سیستم کنونی انتخابات عراق تقری است کە اکثریت را برای شیعەها در پی داشتە باشد.

 

المانیتور: اما اگر شما از یک جریان شیعە در مخالفت با جریان دیگری حمایت کنید، مطمعنا  تاثیر خواهد گذاشت؟

مسرور بارزانی: در این پروسە انتخاب نامزد مهمترین مرحلە می باشد. همە می دانیم کە نخست وزیر آتی عراق مطمعنا از یکی از جریانات شیعە می باشد. اگر آنها متحد باشند آن زمان رای کوردها و سنی ها  با هم نیز هیچ تاثیری نخواهد گذاشت، اگر هیچ جریانی اکثریت را بە دست نیاورد آ» زمان نشست ها برای تشکیل ائتلاف آغاز خواهد شد و تنها در این حالت ما و دیگر جریانات توانای تاثیر گذاری را خواهیم داشت و دوبارە تاکید می کنم کە همە پرسی تاثیری بر این پروسە و نتایج آن نگذاشت.

نکتە آخر کە دربارە حضور نیروهای پیشمرگە در مناطق مورد مناقشە بود آن هم بە بهانە اینکە موجب بروز درگیری می شود، لازم است بە شما یادآوری کنم کە  دلیلی بود تا پیشمرگەها در آن مناطق حضور یابند، آن هم این بود کە نیروهای عراقی شکست خوردە و از این مناطق عقب نشینی کردند، ما هرگز نگفتە بودیم کە همەپرسی مرزهای میان کوردستان و عراق را مشخص خواهد کرد. در این مورد ما خود را مستحق حقوق قانونی کە در مادە ١٤٠ قانون اساسی بە آنها اشارە شدە می دانستیم.

 

المانیتور: بعضا گفتە می شود کە اگر همەپرسی در کرکوک برگزار نمی شد وزعیت بە اینجا ختم نمی شد، آیا بە نظر شما برگزاری همەپرسی در کرکوک اشتباه بود؟

مسرور بارزانی: دو نظر در اینبارە وجود داشت، بعضی بر این باور بودند کە همەپرسی تنها باید در مرزهای کنونی اقلیم کوردستان برگزار شود، بعضی نیز بر این باور بودند چون تصمیمی دربارە مشخص شدن مرزهای کوردستان گرفتە نمی شود، پس هیچ اشکالی وجود ندارد کە همەپرسی در مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان نیز برگزار شود. اگر یک کورد عراقی در آلمان و یا هر کشور دیگری حق شرکت در رای گیری را داشتە باشد، پس چرا یک کورد کرکوکی این حق را نداشتە باشد؟

 

المانیتور: نظر دیگری وجود دارد و آن هم این است کە اگر همەپرسی در کرکوک انجام نمی گرفت، آن زمان اتحادیە میهنی کوردستان حاضر نمی شد کە در همەپرسی شرکت کند، اما پاول طالبانی مدتی قبل از همەپرسی در ویدیویی کە منتشر نمود اعلام کرد کە وضعیت کرکوک احتمالان دچار دگرگونی خواهد شد، این پیغام باید مورد اهمیت قرار دادە می شد؟

مسرور بارزانی:  شمار زیادی از رهبری اتحادیە میهنی کوردستان بر این باور بودند کە همە پرسی باید در کرکوک نیز برگزار شود، ما نیز با آنها بە توافق رسیدم.

 

المانیتور:  چرا آمریکا شدیدا با همەپرسی مخالفت کرد؟

مەسرور بارزانی: نمیدانم، لازم است از خودشان سوال کنید. وقتی ما نگرانی های آنها را سنجیدیم بر ای. باور بودیم کە همە پرسی برای آ»ها مشکلی ایجاد نکردە و نتایج منفی بە بار نخواهد آورد.

 

المانیتور: فکر می کنید کە اگر مـریکا اینچنین صراحتا با همە پرسی مخالفت نمی کرد، عراق چنین عکس العمل شدیدی داشت ، آیا آمریکا بود کە بە جرات مقبالە با کوردها را بە بغداد داد؟

مەسرور بارزانی: آنها وقتی جرات پیدا کردن کە وماضع آمریکا و جامعە بین المللی را دیدند. اگر آنها از نقض موارد دستوری از سوی بغداد چشم پوشی نمی کردند، آن زمان بغداد هم نمی توانست برای حل مشکلات از نیروی نظامی استفادە کند، مردمی کە  در همە پرسی شرکت کردن شهروند عراقی بودند. آمریکا می توانست کە بغداد اطمینان بدهد کە برگزاری همەپرسی مستقیما بە استقلال وکردستان نخواهد انجامید. این تنها یک همە پرسی بود، چرا کوردها باید همیشە آنطور کە دیگران میخواهند عمل کنند و تسلیم آنها شویم؟ ما خواهان زندگی مسالمت آمیز هستیم.

 

المانیتور: می توان گفت کە جوان آمریکا این بودە کە عراقی ها نیز مانند شما بە ویژە در مناتق مورد مناقشە حق دارند، برای نمونە در کرکوک حضور داشتە باشند. آنها حملە نکردەاند، بلکە نیروهای خود را در این مناطق مستقر و شما نیز عقب نشینی کردەاید. هیچ درگیری نظامی نیز میان نیروهای شما و نیروهای حکومت مرکزی روی ندادە است؟

مسرور بارزانی: این حقیقت ندارد، ما برای نشست و گفتگو آمادگی خود را اعلام کردە بودیم، چە پیش از همە پرسی و چە پس از همە پرسی. هدف همە پرسی این بود کە قدرت برگزاری این کار را بە ما بدهد. ما مدام تاکید کردەایم سرنوشت کرکوک و دیگر مناطق بە مادە ١٤٠ قانون اساسی عراق بستگی دارد. عراق نیروی نظامی را برای عقب نشینی نیروهای پیشمرگە بە کار گرفتە است.

 

المانیتور: در اینبارە شبهاتی وجود دارد، شما با نیروهای امنیتی عراق درگیر شدید؟

مسرور بارزانی: یقینا. قبل از درگیری در این مناطق نیروهای عراقی مانورهایی را انجام دادند کە معلوم شد چە چیزی در سر دارند، علی رغم تمام تلاش های حکومتی و حزبی کوردستان برای گفتگو مستقر نمودن نیروهای نظامی از سوی بغداد ادامە داشت، بە جای گفگو با حکومت کوردستان نیروهای عراقی شروع بە گفتگو با تعدادی از فراد اتحادیە میهنی پرداختند تا چگونە نیروهای عراقی را مستقر کنند. آنها در نڤر داشتند کە نیروهای عراقی را در پایگاه نظامی کەی وان و چاه های نفتی مستقر کنند. هیچ گفتگویی دربارە آوردن این نیروها بە مرکز شهر وجود نداشتە و آنتور معلوم است بعدها توافقات مختلفی صورت گرفتە است،

 

المانیتور: کسانی کە این توافق را انجام دادند چە کسانی بودند؟

مسرور بارزانی: گروهی از اتحادیە میهنی کوردستان، دوست ندارم مسئلە را شخصی کنم اما آشکار است کە چە کسی این کار را انجام دادە و مردم نیز می دانند.

 

المانیتور:  هیچ کشور دیگری در این موضوع دخالت داشت؟

مسرور بارزنی: ایرانی ها، عراق، حشد شعبی و گروهی از اتحادیە میهنی کوردستان، همچنان کە خود گفتند با مسئولین آمریکا و بریتانیا نیز گفتگو داشتەاند و بەبە گگفتە خود با سفارت های دیگر کشورها نیز در بغداد مشاورە کردە بودند.

 

المانیتور:  ترکیە در هیچ کدام از توافقاتی کە دربارە کرکوک شدە دخالت نداشتە است؟

مسرور بارزانی: تا جایی کە من مطلع باشم نە خیر.

 

 

المانیتور: آیا بر این باور هستید کە بدون کرکوک بتوانید کوردستانی مستقل قدرتمند باشید؟

مسرور بارزانی: مسئلە استقلال بە یک شهر و یک منطقە بستە نشدە است، این خواست ملتی است حال در هر کجا کە باشند. کرکوک مهم است و تاریخ این شهر کوردستانی است، اما مورد مناقشە است. با این حال حکومت عراق از سال ٢٠٠٥ تاکنون برای اجرایی نمودن مادە ١٤٠ قانون اساسی چە اقدامی نمودە است؟ اینکە کیان کوردی چە مناطقی را در بر خواهد گرفت مورد بحث و گفتگگو بودە و ما نیز مکانیزم خود را برای این مشکلات داریم.

 

المانیتور: اکنون کە این منطقە را از دست دادەاتد، آیا فکر می کند مثل قبل از همەپرسی تاثیر گدار خواهید بود، مسئولین عراقی برای جە چیزی باید بە نظر کوردها مراجعە کنند؟

مسرور بارزانی: بە گذشتە ما طی صد سال اخیر بنگرید، وقتی صدام عاکمیت را در دست داشت بر تمامی عراق کنترل داشت، آیا ما از بین رفتەیام؟ بر نگشتیم؟ مطمعنا این حق کوردستان بودە و بە کوردستان باز خواهد گشت. ما هرگز از خاک و مردم خود نخواهیم گذشت.

 

المانیتور:  آیا وضعیت کنونی عراق را توی می بیند کە داعش دوبارە ظهور کند؟

مسرور بارزانی:  اگر تمام جهانیان بر این باور هستند کە از راه شکست نظامی بە ایدوئولژی داعش پایان دهند، سخت در اشتباه هستند. مناطقە اشغال شدە آزاد شد و داعش شکست خورد، اما هنوز از بین نرفتە است. هنوز ماندە و مشغول سازماندهی و انجام حملات هستند. لازم است از دلایلی سخن بگویم کە موجب ظهور داعش شدەاند. آیا تلاش جدی برای بر طرف کردن این مشکلات صورت گرفتە است؟ نە خیر. استعمارە و بە حاشیە راندن مردم و قبول نکردن آنها مانند یک شریک، بە من بوگیید کە کدام منتقە در عراق دارای ثبات بودە و امنیت در آن بر قرار است ؟ آب و برق وجود دارد؟ این همە پول کجا می رود؟ عراق کشور ثرومندی است، دلیل شکست کشور اشتباه ادارە کردن منابع طبیعی و استعمار بخشی از جریانات می باشد. تاکنون نیز کوردستان امن ترین منطقە عراق است، هر کسی هم کە بە واقعیت عراق واقف باشد این را قبول خواهد کرد. اما حملات سال گذشتە بە کوردستان این سوال را دروست می کنند کە چرا باید طرف مقابل تلاش کند امنیت منطقەای از کشور را بر هم بزند کە امن ترین منطقە عراق می باشد؟

 

 

المانیتور:  خطر ادامە حملات عراق بە کوردستان وجود دارد؟

مسرور بارزانی: اینها یک هدف داشتند و آن هم از بین بردن آزمون حکومت اقلیم کوردستان و  خواستهای مردم کورد را در برگزاری همەپرسی تحریف کردند، تلاش کردند کوردستان را بە حاشیە برانند. مطمعنا میان کشورهای منطقە نیز گفتگو و هماهنگی بودە. بغداد نمایندگان خود را روانە تهران و آنکارا نمود تا دربارە چگونگی واکنش آنها در مقابل همە پرسی گفتگو کنند. عراقی ها از سروری کشور سخن می گویند در حالی کە خود بودند نمایندگان عراق را روانە تهران و بغداد نمودە و کشورهای دیگر را برای دخالت در امور عراق روی خط آوردند.

 

المانیتور:  شایعاتی وجود دارد کە آنکارا و بغداد در گفتگو بودند تا در عملیاتی مشترک علیە حزب کارگران کوردستان در شنگال شرکت کنند، چنین چیزی صحت دارد؟

مسرور بارزانی: نمی دانم.

 

المانیتور:  اگر داعش تازەای ظهور کند و آمریکا برای همکاری بە کوردها پناه بیاورد با در نظر گرفتن اینکە آمریکا از شما در مقابل نیروهای عراقی محافظت ننمودە چە موضعی خواهید گرفت؟

مسرور بارزانی: تعهد ما بە جنگ علیە ترور هیچ ارتباطی با سیاست ما با دیگر کشورها ندارد. در هر صورتی ما بە جنگ علیە ترور ادامە می دهیم. اگر اینطور باشد باید آن زمان کە اجازە ندادند پیشمرگەها تسلیح شوند، ما بە جنگ علیە ترور خاتمە می دادیم. اما ما بە جنگ علیە دشمنی کە بغداد را بە زانو در آورد ادامە دادیم و از حراق محافظت کردیم.

 

المانیتور: پس آمریکا می تواند همچنان شما ر ا دوست و متحد خود بداند؟

مسرور بارزانی: مطمعنا. ما متحد هستیم حتی اگر در بعضی از موارد نیز با هم اختلاف داشتە باشیم. اما وقتی از جنگ علیە ترور سخن گفتە می شود ما عضو فعالی از ائتلاف علیە ترور هستیم.

 

المانیتور: یکی از سیاست های خارجی ادارە دونالد ترامپ محدود کردن هژمونی ایران است. آیا فکر نمی کنید کە رویدادهای پس از همەپرسی کە آمریکا نیز در آن دست داشتە است تاثیرات برعکسی در این زمینە داشتە است؟

مسرور بارزانی: بگزار نگاهی بە حقایق بیندازیم. با احترام برای ایران یا هر کشور دیگری کە در راسای منافع خود تلاش می کند، این نباید بە مثابە مخالفت با آنها تعبیر شود. اما از ٢٠٠٣ تاکنون مطمعنا هژمونی ایران در منطقە فزایش یافتە است. آیا آنها بازیگر خوبی بودەاند؟ فکر کنم بلە. آنها بازیگران خوبی هستند و می دانند کە چگونە هژمونی خود را گسترش دهند مانند آنچە کە اکنون می بینیم. من در بارە ادارە کنونی یان ادارە قبلی آمریکا سخن نمی گویم، اما هر وقتی کە برنامەهای خود را برای انظار عمومی اعلام می کنند با آنچە در واقعیت روی می دهد کاملا در تضاد است.

 

المانیتور: این می تواند آزمونی برای کوردهای سوریە باشد؟

مەسرور بارزانی: وضعیت کوردها در سوریە پیچیدە است، جدا از مشکلات داخل سوریە، در دال خود کوردها نیز مشکل وجود دارد. اما بە شیوەای رسمی هیچ توافقی میان کوردها در سوریە و هیچ کدام از کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیە وجود ندارد. طبیعت کوردها طوری است کە جنگجو و مبارز هستند و همە این را می دانند. مهم نیست در سوریە باشند یا در عراق و کوردها در سوریە نیز خوب علیە داعش جنگیدەاند و همکاری شدەاند، اما آیا این همکاری ادامە خواهد داشت؟

 

المانیتور: هیچ می خواهید کە میان ترکیە و یگان های مدافع خلق نقش میانجیگری کنید؟

مسرور بارزانی: برای حفاظت از جان مردم بدون دفاع هر کاری کە از دست ما بر آید یقینا از انجام آن دریغ نخواهیم کرد.

 

المانیتور: در گذشتە گفتەاید کە حزب کارگران کوردستان باید شنگال را تخلیە کند، اکنون نیز همان خواستە را دارید؟

مسرور بارزانی: بلە، ما بر این باور هستیم کە جریانات کوردی باید در مسائل کوردها در محدودە خودشان دخالت کنند و انتقال مشکلاتشان بە بخش دیگری از کوردستان تنها وضعیت را پیچیدە تر خواهد کرد.

 

المانیتور: آیا این در بارە احزاب کوردستان ایران نیز صدق می کند؟ گفتە می شود کە حکومت اقلیم کوردستان بە این احزاب گفتە است کە باید مناطق مرزی میان ایران و عراق را تخلیە کنند؟

مسرور بارزانی: کوردهای ایران بە شیوەای مثبت بە خواست های حکومت اقلیم کوردستان مبنی بر عدم انجام عملیات نظامی علیە ایران جواب دادەاند . وضعیت دربارە آنها کاملا متفاوت است.

 

المانیتور: در این اواخر نچیروان بارزانی نخست وزیر حکومت اقلیم کوردستان بە ایران سفر نمود و این نشان داد کە ایجاد روابط با کشورهای منطقە در حال شکل گیری است، این صحت دارد؟

مسرور بارزانی: سوریە، ایران و عراق اطراف ما را محاصرە کردەاند و مطمئنا با عراق هم مشکل داریم، ما نمی خواهیم میان مردم خود و کشورهای همسایە دشمنی ایجاد کنیم. ما مدام  در راستای منافع دو سویە دست دوستی بە سوی آنها دراز کردەایم. تا زمانی کە این کشورها برای ما ایجاد خطر نکنند و حقوق قانونی ما را نقض نکنند   آمادە هستیم کە در راستای ایجاد ثبات در منطقە  همکار آنها باشتم.

 

المانیتور: آیا حقیقت دارد کە رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیە مسعود بارزانی را بە ترکیە دعوت نمودە، اما بە دلیل لشکر کشی بە عفرین این دعوات را نپذیرفتە است؟

مسرور بارزانی:  در اینبارە هیچ چیزی را نشنیدەام.

 

المانیتور:  شما کی انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم کوردستان را برگزار می کنید؟

 

مسرور بارزانی: حکومت اقلیم کوردستان یا حداقل پارت دمکرات کوردستان موافق برگزاری انتخابات پیش وقت بودە است بە طوری کە قبل از انتخابات عراق برگزار شود تا کوردها منسجم و متحد در بغداد حضور داشتە باشند. اکنون کە اجازە نمی دهند کوردستانی باشیم و باید عراقی باشیم لازم است از تمام حقوق یک شهروند عراقی برخوردار باشیم، لازم است ائتلافی کوردستانی تشکیل دهیم. پارت دمکرات برای این فعالیت می کرد، اما متاسفانە تعداد دیگری از جریانات کوردستانی بر این باور بودند کە جداگانە می توانند رای بیشتری را بە دست آورند.

اتحادیە میهنی کوردستان نیز بە دلیل اختلافات داخلی حاضر بە برگزاری انتخابات قبل از انتخابات عراق نبود.

 

المانیتور: چە کسی برای پست ریاست اقلیم کوردستان خود را کاندید می کند، هیچ کسی را مد نظر دارید؟

مسرور بارزانی: موضوع ریاست اقلیم باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. پارلمان کنونی حاضر بە تصمیم گیری در اینبارە نیست. لازم است کە پس از انتخابات آتی و تشلکیل پارلمانی تازە  قارە حکومت تازە تشکیل شود. تا ببینیم آیا اصلا پپست ریاست اقلیم کوردستان لازم است یا نە،اگر لازم است چگونە انتخاب شود، آیا مردم مستقیما آن را انتخاب کنند یا پارلمان آن را انتخاب کند؟

 

المانیتور:  در آخر موضوع  فرودگاهای کوردستان بە کجا ختم می شود شما پس از از دست دادند در آمد نفت کرکوک چگونە خود را از فشارهای اقتصادی دور می کنید؟

مسرور بارزانی: مسدود کردن فرودگاه ها گامی غیرە ضروری علیە مردم وکردستان بود. من بر این باور هستم انتقام گرفتن بود. همچنین اقدامی مخالف قانون اساسی بود ، زیرا فرودگاه ها نباید بر طبق تصمیمات سیاسی مسدود شون. گفتگوها برای فعالیت دوبارە فرودگاه های سلیمانیە و هولیر وجود دارد.

دربارە در آمد نفت و موضوعات دیگر، اینها در قانون اساسی عراق آمدە است و راه حل آنها هم وجود دارد. اگر بغداد بە توافقات خود متعهد بود وضعیت بە اینجا نمی کشید. آنها از سال ٢٠١٤ حقوق و بودجە کوردستان را روانە نکردەاند، این پولها کجا می رود؟ آیا روزی این پولها بە کوردها باز خواهد گشت؟آیا کسی در بغداد سوال کردە است کە از سال ٢٠١٤ این پولها کجا رفتەاند؟

 

المانیتور: دربارە آوارەهای عراقی در کوردستان، آیا حکومت هیچ همکاریی برای آنها انجام دادە است؟

مسرور بارزانی: نە خیر، چرا تاکنون هم مردم از دیگر مناطق عراق فرار می کنند و بە کوردستان می آیند و زیر چادر زندگی می کنند؟دلیلیش نبود خدمتگذاری و امنیت و آسایش در روستاها و شهرهای خودشان است و کوردستان همچنان آرامترین و با ثبات ترین منطقە عراق است بە کوردستان می آیند.