متن کامل مصاحبە رهبر بارزانی با شبکە بی بی سی بریتانیا
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

متن کامل مصاحبە رهبر بارزانی با شبکە بی بی سی بریتانیا

می خواهم مصاحبە را با نظر شما دربارە تهاجم ارتش ترکیە بە عفرین آغاز نمایم.

بارزانی: ما در اینبارە بسیار نگران بودە و امیدواریم کە این عملات هرچە زودتر خاتمە یابد، زیرا جنگ و خشونت راه حل مناسبی برای حل مشکلات نیستند.

 

ـ آیا شما جهت حمایت از یگان های مدافع خلق نیروهای پیشمرگە را برای این جنگ اعزام خواهید کرد؟

بارزانی: اعزام نیروهای پیشمرگە حلال ـشکلات نیست، بهترین حمایت این است کە تلاش نماییم تا این جنگ را خاتمە دهیم.

 

ـ پس از سال ٢٠٠٣ بە کوردستان مانند مدلی پیشرفتە نگاه می شد و در چندین زمینە پیشرفت های قابل ملاحظەی را بە دست آوردە بود، آیا بر این باور هستید کە این مسئلە را بە خطر انداختەاید؟

بارزانی: من گفتەام کە پشیمان نیستم و هرگز نیز پشیمان نخواهم شد. باز هم می گویم، از رای سە میلیون رای دهندە پشیمان نخواهم شد. همەپرسی موفقیت آمیز بود، زیرا ٩٣٪ مردم بە استقلال کوردستان رای دادند.

 

ـ شما می گویید کە موفقیت آمیز بود، اما واقعیت چیز دیگریست، شما بە هدف خود دست نیافتە و استقلال را بە دست نیاوردەاید.

بارزانی: آنچە اکنون میبینید نتیجە سیاست بغداد است کە از سال ٢٠١٤ بودجە مردم کوردستان را قطع نمودە ، همچنین جنگ علیە داعش و کاهش قیمت نفت دلایل دیگری برای بە وجود آمدن این وضعیت بودەاند.بدانیند کە کوردستان پذیرای بیش از دو میلیون آوارە و پناهندە بودە، پس چرا همەپرسی را موفقیت آمیز ندانیم؟

 

ـ آمریکا و جامعە جهانی پیشتر بە شما اعلام کردند کە وقت مناسبی برای همەپرسی نیست، اگر بە آن موقعیت برگردید بر این باور هستید کە باید نظرات آمریکا را قبول می کردید؟

بارزانی: پیش از هر چیزی، برگزاری همەپرسی جنایت نیست، ملتی خواست خود را برای آیندە خود بە شیوەای آشتیانە ابراز داشتە است. آن زمان می گفتند کە زمانش مناسب نیست، اما هیچ جایگزینی برای آن نداشتند. همەپرسی جنایت نبودە و راهی دمکراتیک برای دستیابی بە حقوق یک ملت می باشد.

 

ـ اما با برگزاری همەپرسی کنترل کرکوک و چندین منطقە دیگر را از دست دادید، فکر میکنید کە اشتباه بود؟

بارزانی: من آن را اشتباه نمیدانم و از نتیجە همەپرسی نیز پشیمان نیستم. آنچە در کرکوک روی داد، نتیجە خیانتی بود کە از سوی گروهی در کوردستان صورت گرفت. من پیشتر نیز گفتەام کرکوک باید مانند نمونەای از زندگی مسالمت آمیز ملیتها بماند.

 

ـ وقتی از خیانت سخن گفتە می شود، نشان از آن م باشد کە کوردها هم موضع نیستند، ما با مردم در کرکوک و هولیر نیز سخن گفتەایم، همە می گویند بعد از عقب نشینی از کرکوک از نظر امنیتی و اقتصادی ضررمند شدەایم، آنها بغداد را سرزنش می کنند و هم زمان بە رهبری کوردستان نیز اعتراض می کنند، چرا این روی داد؟

بارزانی: قبل از همەپرسی نیز گفتە می شد کە کوردها یک دست نیستند، اما حقیقت این بود کە بیش از ٩٣٪ مردم با رای (آری) بە استقلال کوردستان رای دادند، اگر بە دنبال آزادی و استقلال باشید، قربانی دادن نیز در کار خواهد بود. نتیجە همەپرسی در تضاد با قانون اساسی حراق نبود، اگر خیانت این گروه داخلی نبود مردم اکنون چنین در تنگنا نمی افتادند، با این حال این وضعیت گذرا بودە و مردم ما این مشکل را نیز پشت سر خواهیم گذاشت.

 

ـ پس باور دارید کە آنچە در کرکوک روی داد نتیجە متحد نبودن رهبری کوردستان بود؟

بارزانی: همەپرسی تصمیمی شخصی و یا یک جریان سیاسی نبود، بلکە تصمیم تمامی احزاب کوردستان بود کە پارلمان نیز آن را تایید کرد. تعدادی از جریانات بر سر زمان اختلاف داشتند، اما آنها نیز مخالف همەپرسی نبودند، آنچە در کرکوک روی داد نتیجە اختلافات کوردها نبود، بلکە نتیجە خیانت گروهی از کوردها بود.

 

ـ چە کسی بە شما خیانت کرد؟

بارزانی: مردم کوردستان و جامعە جهانی نیز می دانند کە جە کسی بە ما خیانت کرد.

 

ـ گفتە می شود کە همەپرسی بە مسائل ملی ارتباطی نداشت، بیشتر بە خاطر حاکمیت سیاسی و کنترل کردن نفت کوردستان بودە است

ـ بارزانی: مهمترین مسئلە این است کە ٩٣٪ مردم بە آن رای (آری) دادند، تفسیر دیگران در اینبارە برای ما اهمیتی ندارد.

 

ـ دربارە کرکوک، آیا حاکمیت کرکوک دست حکومت عراق خواهد ماند یا آیندە آن چگونە خواهد بود؟

بارزانی: گفتگو و نشست های ما ادامە دارد، اکنون کرکوک و دیگر مناطق کوردستانی اشغال شدەاند و این مسئلە باید از طریق قانون اساسی عراق حل و فصل شود.

 

ـ پس شما می گویید کە کرکوک اشغال شدە است؟

بارزانی: بلە، اکنون اشغال شدە است.

 

ـ هیچ امیدی برای توافق دربارە ادارە مشترک کرکوک وجود دارد؟

بارزانی: گفتگوها با بغداد ادامە دارد و امیدوارم بە توافق برسیم. اما ادامە دادن بە امر واقع را قبول نخواهیم کرد.

 

ـ اگر گفتگوها بە نتیجە نرسند ، آن زمان چە خواهد شد؟

بارزانی: امیدواریم موفقیت آمیز باشد، اما اگر بە نتیجە نرسید آن زمان تصمیم خواهیم گرفت...

 

{YouTube}https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=r6M9vovnwpQ{/YouTube}