صفین دزەای: طرحی وجود دارد کە بر طبق آن پیشمرگەها، نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی در مناطق کوردستانی مستقر می شوند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

صفین دزەای: طرحی وجود دارد کە بر طبق آن پیشمرگەها، نیروهای عراقی و ائتلاف بین المللی در مناطق کوردستانی مستقر می شوند

صفین دزەای، سخنگوی رسمی حکومت اقلیم کوردستان طی مصاحبەای با هفتەنامە (باس) دربارە روابط اقلیم کوردستان با ایران و ترکیە و چندین مسئلە داخلی حکومت اقلیم کوردستان سخن گفتە است.

 

(باس) بخش زیادی از مردم در شرایط کنونی خواهان شنیدن خبری مبنی بر توافق هولیر و بغداد و فرستادن حقوق خود می باشند، نشت های اخیر طرفین طی مدت گذشتە هیچ نتیجەای داشتە است؟

صفین دزەای: متاسفانە آنچە ما از بغداد  و نخست وزیر عرا می بینیم آن است کە سعی دارند بر مبنای موفق و شکست خوردە با حکومت اقلیم کوردستان معاملە کنند و پس از همە پرسی تنشهای مابین بیشتر شدە است و اگر بە این سیاست خود ادامە دهند متاسفانە بە هیچ نتیجەای نخواهیم رسید.

دلایل اجرایی نمودن این سیاست هم متعدد می باشد، یکی میتواند انتخابات آتی عراق باشد و دیگری اینکە عقلیت حاکمیت در بغداد تغییر نکردەاست، ما نمی خواهیم بغداد بە مردم کوردستان صدقە کند، بلکە حقوق مردما قلیم کوردستانی حقی قانونی بودە و تصمیمی کە بر اساس آن از سال ٢٠١٤ بودجە و حقوق کارمندان کوردستان قطع گردید یک سویە بودە است.تمام تلاش آنها این است کە میخواهند قوارە سیاسی حکومت اقلیم کوردستان را منحل کردە و مانند دیگر استانها با کوردستان معاملە کنند، اما آنها باید بدانند اگر خواهان ثبات در عراق و خاورمیانە هستند، باید درست با کوردها معاملە کنند.

 

(باس) عبادی در کنفرانس های هفتگی خود مدام از فرستادن حقوق و بودجە کوردستان سخن می گوید، اما هم زمان خواهان بازگشت پیشمرگەها بە مرزهای ٢٠٠٣ و تحویل دادن گذرگاهای مردی و ... می باشد، هدف عبادی از این کار چیست؟

 

صفین دزەای: عبادی باید بداند کە در صورت بزرگ شدن مشکلات مابین هولیر و بغداد نە تنها کوردستان بلکە عراق نیز متضرر خواهد شد. پس از شکست داعش باید دربارە دلایل ظهور این سازمان تحقیق شود. تمام مناطقی کە پس از داعش ویران شدەاند تمامی مناطق سنی نشین م باشد و این سنی ها هسند کە کشتە شدە و آوارە شدند و این نیز گامی خطرناک است. اکنون نیز کوردها در کرکوک خرماتو و دیگر مناطق  کشتە و ژینوساید می شوند. اگر خواهان ابت د رعراق هستند، باید بر حل مشکلات خود با هولیر تاکید کنند .

عبادی دربارە فرستادن حقوق کارمندان اقلیم کوردستان تاکنون هیچ گام مثبی ننهادە است .

 

 (باس) کارمندان ئکومت اقلیم کوردستان منتظر آمدن حقوق خود باشند یا حکومت اقلیلم کوردستان خود حقوق آنها را پرداخت خواهد کرد؟

 

صفین دزەای: حکومت اقلیم کوردستان در حد توانایی خود ملتزم بە تامین بدجە و حوقوق کامندان خود می باشد. همانتور کە مطلع هستید پس از حوادث ١٦ اکتبر فروش نفت اقلیم کوردستان کە منبع اصلی درآمد ما محسوب میشد ٥٠ تا ٥٥٪ کاهش داشتە است و بە صراحت بگویم کە درآمد کنونی برای تامین حقوق تمامی کارمندان حکموت اقلیم کوردستان کفاف نمی مکند. با این حال تا زمانی کە با حکومت بغداد بە توافق می رسیم ما بە پرداخت حقوق کارمندان خود ادامە می دهیم.

 

(باس) روابط حکومت اقلیم کوردستان و ایران را چگونە می بینید؟ تعدادی از مسئولین ایرانی طی روزهای گذشتە اتهاماتی را بە اقلیم کوردستان وارد نمودند کە وزارت خارجە این کشور آن را رد نمود، آیا توافق تازەای میان حکومت اقلیم کوردستان و ایران وجود دارد؟

 

صفین دزەای: چە بخواهیم و چە نخواهیم ایران رابتە مستقیمی با اتفاقات منطقە دارد و هر کشوری حق دفاع از منافع و امنیت خود را دارد.ایران با تمامی نیروها و جریانات عراقی وقتی کە اپوزسیون بودەاند رابطە داشتە است و همیە نیز برای کوردها همکار بودە و در مواقع حساس پشتیبان کوردها بودە است، اما مواضع اخیر برخی از مسئولین ایرانی دربارە کوردستان برای ما نگران کنندە است کە دەها سال است با ایران ارتباط داریم. آنها گویی تاکنون با رهبری کوردها رابطە نداشتەاند کە این اتهامات را بە ما وارد می کنند، بر همین اساس ما ضمن محکوم کردن اتهامات واردە از سوی مسئولین ایران سر کنسولگری ایران را در هولیر احضار و رسما بە آنها اعلام کردیم کە حکومت اقلیم کوردستان هیچ دخالتی در اتفاقات اخیر ایران نداشتە است.

ما اعلام کردیم کە اگر سندی دارید  ما را در جریان بگذارید تا هیئت مشترک امنیتی دو طرف کە سال گذشتە تشکیل شدە است دربارە آن تصمیم بگیرد.

 

دربارە روابط با ترکیە، آیا هولیر و آنکارا تازگی ها هیچ رابتەای با هم داشتەاند؟ آیا نچیروان بارزانی در صدد است تا در آیندەای نزدیک با اردوغان دیدار کند؟

 

صفین دزەای: روابط ما با جمهوری ترکیە بە بهار ١٩٩١ بر می گردد، اما طی این مدت کم روابط ما پیشرفت های زیادی داشتە است، در زمانی کە سازمان ملل عراق را کە کوردستان هم شامل آن می شد تحریم کردە بود و گاها خود عراق نیز کوردستان را تحریم می کرد، ترکیە با باز کردن گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل با ما همکاری داشتە است. پس از سال ٢٠٠٢ و روی اکر آمدن حزب عدالت و توسعە روابط کوردستان و ترکیە وارد فاز جدیدی شد .

 

(باس) این روزها از مستقر شدن نیروهای مشترک در مناطق کوردستانی سخن گفتە می شود، حکومت اقلیم کوردستان مطلع است؟

 

صفین دزەای: قبل ازسال ٢٠١٤ و آمدن داعشم بخش زیادی از این مناطق تحت اکمیت اقلیم کوردستان نبود، اما وقتی ارتش عراق با شکست روبرو شد، پیشمرگەها برای حفاظت از این مناطق در آنجا مستقر شدند، حتی بنا بە درخواست خود مالکی پیشمرگەها بە بخش هایی از کرکوک رفتند. پیشتر مکانیزمی برای ادارە مشترک این مناطق بود کە آمریکا آن را رهبری می کرد، این مکانیزم اگر دوبارە اجرایی شود خوب خواهد شد، زیرا بە حاشیە راندن اقلیم وکردستان از سوی حکومت مرکزی در این مناطق زمینە را برای ظهور دوبارە نیروهای تروریستی مانند داعش فراهم می کند.

 

تصمیم نهایی در اینبارە گرفتە نشدە است، اماچنین طرحی وجود دارد.