تحلیلی بر پدیده ی"تهدید امنیت کاربران توسط نسل جدید مخبران"
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تحلیلی بر پدیده ی"تهدید امنیت کاربران توسط نسل جدید مخبران"

 

#جاش در زبان کردی معنی واقعی«کره خر» را میدهد اما در اصطلاح بە فرد «خائن» اطلاق میشود.معمولاً بە واحدهای نظامی متشکل از کردها گفتە می‌شود که با دشمنان کرد یکی شده و بر ضد مبارزان کرد یا شهروندان کرد فعالیتهای نظامی، مخبری و جاسوسی انجام میدهند. این اصطلاح هرچند توهین‌آمیز است اما در فرهنگ مردمان کرد بر عملی بسیار زشت و غیر انسانی دلالت دارد کە فرد بخاطر منافع اندک مالی بجای جستن راههای امرار معاش شرافتمندانە توسط سیستم مستبد برای سرکوب همنوعان خود با دشمن همدست میشود.


این مفهوم نیاز بە آسیب شناسی دارد چون دیگر بر معنای کلاسیک خود دلالت نمیکند و در بازیهای سیاسی میان احزاب کرد بمنظور بدنام کردن و برچسب زدن بیشتر بکار میرود. درحقیقت شناسایی و تفکیک مرز میان جاش و مبارز بسیار دشوار میباشد......جاش شاخەهای مختلفی دارد.جاش مجازی؛ یکی از شاخەهای جاشیزم میباشد کە فرد در شبکەهای اجتماعی همچون تلگرام و انستاگرام و فیسبوک بە شناسایی کسانی میپردازد کە در نقد حکومت تولید محتوا میکنند.


رواج این نوع جاشیزم نتیجە همگانی شدن رسانەهای شهروندمدار مجازی است. شهروندان در بستر اینترنت افکار،ایدەها،نظرات و انتقادات خود را کە در رسانەهای رسمی و دولتی بە دلیل دروازە بانی و کنترل شدید جریان خبر شانس انتشار ندارند، بیان میکنند. "جاش مجازی" کە اندکی آموزش مخبری در حوزە فضای مجازی طی کردە از اکانتها سکرین شات تهیە و در اختیار مراکز امنیتی قرار میدهد. مراکز امنیتی اطلاعات خام دریافتی را در مرحلە اول پردازش میکنند. پردازش محتواهای دریافتی براساس فاکتور تحریک افکار عمومی، کاربرد واژەگان رایج در ادبیات سیاسی مخالفان و لغات و جملات ناسیوناڵیستیی،قومی و مذهبی کە در تضاد با ایدئولوژی حاکم است جهت اجرای مرحلە شناسایی، کنترل و دستگیری انجام میشود.

 

حوزە دیگر فعالیت "جاش مجازی" کامنت نوشتن یا کامنت نگاری است. در این مرحلە "جاش مجازی" بە نسبت مخبر مجازی از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار است. وظیفە "جاش مجازی کامنت نویس" ایجاد جنگ روانی گستردە علیە رهبران فکری در بستر فضای مجازی میباشد. این افراد برای سهولت در این مسیر با نامهای دخترانە و پروفایلهای تزئین شدە بە عکس پرچم کردستان و رهبران کرد و آرم احزاب کردی اکانت خود را ایجاد میکنند و درمرحلە بعدی درخواست دوستی خود را برای کاربران مورد نظر از طیفها و گروهای سیاسی مختلف ارسال مینمایند.متاسفانە در قدم اول جاش کامنت نویس برای ایجاد اعتماد در لیست مخاطبان یا دوستان مجازیش مطالبی انقلابی و ضد حکومتی انتشار میدهد و بعضا با ورود بە چت خصوصی با طعمەهای مورد نظر امکان هرگونە شک و شبهەای را از بین میبرد.


"جاش کامنتنویسها" در شرایط بحرانی همچون تظاهرات اعتراضی، درگیریهای مسلحانە احزاب مخالف رژیم، مناقشات سیاسی بین جناحهای حاکم، رسوایهای مالی، اخلاقی صاحب منصبان قدرت، ترور مخالفان توسط حکومت، اعدامهای سیاسی،تظاهرات و جنبشهای همگانی ....در فضای مجازی کە منتقدان ورهبران فکری از طریق یادداشت و تحلیل یا بصورت ویدئویی یا لایڤ بە نقد میپردازند با استفادە از تاکتیکهای جنگ روانی همچون "برچسب زنی"، "تحریف" ، "ترور شخصیت" ، "انتشار اخبار دروغ با منبع موثق و غیر موثق" بە کاربران شبکەهای اجتماعی هجوم میبرند. نمونە این نوع از جنگ روانی و هجوم جاش کامنتنویسها را میتوان در ایام رفراندوم در کردستان عراق مشاهدە نمود.میتوان گفت تاکتیکهای ترور شخصیت،برچسب زنی و تحریف ،بیشترین حجم کامنتهای را داشت کە توسط جاش کامنتنویسها تولید میشد.

 

"جاش کامنتنویسها" برای راست آزمایی برچسبها از اطلاعات طبقەبندی شدەی مراکز امنیتی درخصوص زندگی شخصی افراد تا منازعات درون حزبی اپوزسیون بهرە میبرند

 

بختیار کریمی کارشناس ارشد ارتباطات