بارزانی: توطئە بغداد برای حملە بە کوردستان پیش از همەپرسی طرح ریزی شدە بود
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

بارزانی: توطئە بغداد برای حملە بە کوردستان پیش از همەپرسی طرح ریزی شدە بود

شبکەی تلویزیونی (CNN) آمریکا درا رابطە با یورش و حملە میلیشیاهای حەشد شعبی بە کرکوک و مناطق کوردستانی بعد از همەپرسی استقلال کوردستان، مصاحبەای با رهبر بارزانی انجام دادە است.

 

در این مصاحبە پیرامون همەپرسی استقلال کوردستان و طبعات آن و موضع آمریکا و کشورهای اروپایی و همچنین علت و رویدادهای بعد از همەپرسی و چندین موضوع دیگر مطرح شدە است.

 

متن کامل گفتگوی رهبر مسعود بارزانی در برنامە ویژە (آمانپور) شبکە تلویزیونی (CNN) آمریکا؛

کریستینا آمانپور: رهبر بارزانی بە این برنامە خوش آمدی.

رهبر بارزانی: خیلی ممنون.

 

 کریستینا آمانپور: در زمان حملە بغداد و روانەکردن نیروی نظامی بە کوردستان و کرکوک هیچ تعجب کردید؟

 

 بارزانی: یک واقعیت هست کە می خواهم اینجا روشن کنم، رفراندم بهانەای بود برای بغداد، و گرنە توطئە بغداد پیش از همەپرسی طرح ریزی شدە بود. آنها از خیلی وقت پیش خود را حاضر کردە بودند و من هیچ تعجبی نکردم، اما آنچە من را بە تعجب واداشت این بود کە آمریکا آنها را تروریست می داند، با این حال آنها با اسلحە و تانک آمریکایی و در مقابل دیدگان افسران و مسئولین این کشور بە کوردستان حملە کردند!

 

کریستینا آمانپور: جناب بارزانی، شما زمان زیادی از زندگی سیاسی خود را مانند یک سرکردە کورد سپری نمودەاید، تو از همە بیشتر می دانید کە نظر آمریکا، ترکیە، ایران، سوریە و بغداد دربارە کوردستان مستقل چیست، دوست دارم بدانم چرا همە چیز را بە خطر انداختید، آیا این دادن بهانە بە آنها نبود، همچنان کە خود اظهار داشتید این پیلان از پیشتر طرح ریزی شدە بود؟

 

رهبر بارزانی: در واقع مردم کوردستان نمی توانند تا ماندەاند منتظر این بمانند کە این کشور و آن کشور راضی شوند، این حق طبیعی ماست و بە شیوەای صلح‌جویانە و از راه دمکراسی آن را عملی کردەایم. ما نگفتیم کە روز پس از همەپرسی اعلام استقلال خواهیم کرد، بلکە گفتیم کە اجازە بدهید مردم کوردستان نظر خود را اعلام کنند و سپس ما شروع بە گفتگو و دیالوگ خواهیم کرد تا هر زمانی کە طول بکشد. ما اعلام کردیم کە رابطەای بهتر  و دوطرفە را بر مبنای درک بهتر از همدیگر و بدون خشونت با بغداد برقرار خواهیم کرد. نمی‌دانم حقوق بشر و دمکراسی و آزادی چی شد؟ این حق طبیعی ما بود و صلاحیت‌های خود را برای این حق بە کار گرفتەایم، بگذارید علیە ما هرچی می‌کنند، انجام بدهند.

 

کریستینا آمانپور: جناب شما گفتید کە کاری را انجام دادەاید کە درست بودە است، شما اکنون بخشی از خاک خود را از دست دادەاید، قدرت و هژمونی خود را از دست دادەایید، این همەپرسی ارزش این را داشت؟ انتظار چنین نتیجەای را داشتید؟

 

 رهبر بارزانی: اگر ارادە خود را از دست می دادیم، تبعات منفی آن بیش از آن بود کە اکنون و موقتا چند منطقە خود را از دست بدهیم. اگر میان از دست دادن ارادە و امید مردم خود و از دست دادن چند منطقە ناچار بە انتخاب یکی باشیم، ما از دست دادن ارادە و امید خود را انتخاب نخواهیم کرد، بگذار چیزهای دیگر را از دست بدهیم.

 

کریستینا آمانپور: دوست دارم بدانم کە چە کسی بە شما مشاورە می داد؟ زیرا آمریکا مستقیما و آشکار بە شما اعلام کرد کە همەپرسی را برگزار نکنید و اعلام استقلال نکنید؟

 

 رهبر بارزانی: درستە، آنها گفتند کە اکنون زمان مناسبی برای برگزاری همەپرسی نیست و بهتر است دو یا سە سال بە تعویق بیفتد، آن زمان آنها بە نتیجە همەپرسی احترام خواهند گذاشت.  ما نیز از آنها درخواست کردیم بە جای "احترام" بنویسید از نتیجە همەپرسی "حمایت" خواهیم کرد، آنگاه ما همەپرسی را بە تعویق خواهیم انداخت. اما آنها ننوشتند "حمایت" و قول حمایت نیز بە ما ندادند و بر همین اساس ما بە این نتیجە رسیدیم کە تعویق انتخابات نتایج و عواقب بدتری را بە دنبال خواهد داشت.

 

 کریستینا آمانپور: آیندە ملت کورد و کوردستان را چگونە می بیند؟

 

رهبر بارزانی: اکنون حکومت اقلیم کوردستان از بغداد درخواست کردە است کە گفتگوهای خود را آغاز کنند. جنگ و خشونت هیچ وقت انتخاب ما نبودە، مگر در حالتی کە بر ما تحمیل شدە باشد.

 

  کریستینا آمانپور: اطمینان دارم کە از وضعیت اسپانیا و نتایج همەپرسی کاتالونیا خبر دارید مطمئن هستم کە خبر دارید کە رهبری کاتالونیا دچار چە سرنوشتی شدەاند، ناگزیر بە فرار از کشور شد، زیرا بە برپایی قیام متهم شدە است. جهان توان برگزاری همەپرسی برای استقلال بیشتری ندارد، نظر شما در این رابطە چیست؟

 

رهبر بارزانی: این واضح بود کە ملیت‌های تحست ستم باید بە خود پشت ببندند و آنهایی کە ادعای حمایت از حقوق بشر، حقوق ملیت ها، آزادی و دمکراسی می کنند همە بدون پایە و اساس می باشد.

 

 کریستینا آمانپور: جناب بارزانی، بسیار ناراحت و خستە نشان می دهید، فکر کنم صبرت بە اتمام رسیدە است، حرفم درست است؟

 

رهبر بارزانی: نخیر، متاسفانە درست نیست، من بسیار عادی و آرام هستم. اما مطمئنا ناامید شدەام، انتظار داشتیم پس از جنگ قهرمانانە نیروهای پیشمرگە با داعش و درهم شکستن افسانە داعش، پس از آنکە کشورها می گفتند کە دوست کوردستان بودە و از آنها حمایت می کنیم، حداقل اگر حمایت نمی‌کردند بی طرف باشند، اما متاسفانە نە تنها جواب جانفدایی پیشمرگەها را ندادند، بلکە اکنون با اسلحەهای آنها نیروهای پیشمرگە شهید می شوند.

 

کریستینا آمانپور: پیام شما بە حیدر عبادی، نخست وزیر عراق چیست؟

 

رهبر بارزانی: پیام من این است کە سال گذشتە و در جنگ موصل چقدر بە شما کمک رساندیم، اگر پیشمرگەها نبودند قادر بە آزادسازی موصل نبودید، از راه منطقی مشکلات خود را با حکومت اقلیم کوردستان حل و فصل کنید، زیرا تنها نتیجە آن خونریزی و خانەخرابی برای تمام مردم عراق خواهد بود.

 

 کریستینا آمانپور: جناب بارزانی، خیلی ممنون کە با ما بودید؟

رهبر بارزانی: خیلی ممنون کریستینا.

{YouTube}https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=uG3EnaPPSao{/YouTube}