رهبر بارزانی: ما تا زمانی از جنگ پرهیز خواهیم کرد کە سیستم فدرالی را تغییر ندهند
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

رهبر بارزانی: ما تا زمانی از جنگ پرهیز خواهیم کرد کە سیستم فدرالی را تغییر ندهند

 

رهبر بارزانی در حین مصاحبە با مجلەی (Newsweek) آمریکا، بە همەپرسی استقلال کوردستان و امید بە مستقل شدن کوردستان، اشارە کردە و گفت احتمال درگیری میان نیروی پیشمرگە و نیروهای عراقی وجود دارد.

 

Newsweek: در همەپرسی موفق شدید اما بە نظر میرسد کە اثرات مخربی در تشکیل دولتی مستقل برای کردها گذاشت، چرا شما بر برگزاری همەپرسی اصرار ورزیدید؟

 

رهبر بارزانی: تصمیم برگزاری همەپرسی تصمیمی شخصی نبود، بلکە تمام جریانات سیاسی این تصمیم را اتخاذ کردند، دیدیم کە موفقیت آن بیش ٩٢٪ بود و مردم کوردستان با آن موافق بودند، معتقدم این همەپرسی آیندەی ملت کورد را محافظت خواهد کرد، درست است کە موانعی در مرحلەی پس از همەپرسی وجود داشت، اما بدین معنی نیست کە ارادەی ملت کورد بە تاراج بردە شد.

 

Newsweek: اما بسیاری معتقدند کە زمان آن مناسب نبود؟


 رهبر بارزانی: ما معتقدیم کە زمان آن مناسب بود، چون نیروهای عراقی کە اکنون در صدد هستند سیاستهای خود مبنی بر تغیر وضعیت و جغرافیای مناطق کوردستانی کە اشغال کردەاند اجرایی کنند، پیش از برگزاری همەپرسی نیز چنین توطئەای در سر داشتند.

آنان همەپرسی را بە عنوان یک بهانە مورد استفادە قرار دادند، تا توطئەهایشان آشکار نشود، ما بر برگزاری همەپرسی اصرار ورزیدیم تا از کشت و کشتار جلوگیری کنیم، نیروهای عراقی اکنون علیە ما میجنگند، در تلاش هستند کە واقعیت مسائل موجود را در منطقە تغییر دهند، اشتباه ما این بود کە باید همەپرسی را زوردتر از موقعی کە برگزار شد انجام میدادیم، نە دیرتر.

 

Newsweek: نیروی پیشمرگەی کوردستان در جنگ علیە داعش همکاری و هماهنگی نزدیکی با نیروهای ائتلاف بین المللی با ریاست آمریکا داشت، بە نظر شما آمریکا شما را تنها گذاشت؟

 

 رهبر بارزانی: بدون حضور و نقش نیروی پیشمرگە و جان فدایی هایی کە پیشمرگە ها از خود نشان دادند، کنترل و آزادسازی موصل غیر ممکن بود، اما بە هیچ عنوان احتمال اینکە نیروهای عراقی با تسلیحات جنگی آمریکایی بە ما هجوم بیاورند را ندادە بودیم. این موضوع برای بسیار غیرمنتظرە بود.

 

Newsweek: بە نظر شما آمریکا نقشەی عراق مبنی بر اشغال کرکوک و مناطق دیگر کوردستانی را تایید کردە بود؟

 

رهبر بارزانی: بلە، ما معتقدیم کە عملیات اشغال کرکوک با سرپرستی مستقیم ایران و با اطلاع آمریکا و بریتانیا انجام گرفت.

 

Newsweek: جان مک کین سناتور آمریکایی، اقلیم کوردستان را بە عنوان دوست دیرین و مهم آمریکا وصف کردە است، آیا دوستی شما با کاخ سفید تحت ریاست  دونالد ترامپ تغییر کردە است؟

 

رهبر بارزانی: جان مک کین  مردی محترم و با شعور است، اما بە نسبت روابط کوردستان و کاخ سفید… نمیتوانم بگویم کە رابطەای داریم یا نە.

 

Newsweek: ایران دشمن دیرین و سرسخت عراق بود، اما اکنون نزدیکترین همپیمان هستند، این روابط چە پیامی برای منطقە و مردم کوردستان خواهد داشت؟

 

 رهبر بارزانی: قرار و تصمیمات عراق را ایران صادر میکند، اما کورد هیچ نیتی برای مقابلە یا رقابت با ایران را در ذهن ندارد.


پس برنامە کار مشترک با ایران را دارید؟: Newsweek
 

رهبر بارزانی: در آیندە در اینبارە تصمیم خواهیم گرفت.

 

Newsweek: بسیاری از طرفین از این نگران هستند کە اختلافات هولیر و بغداد منجر بە درگیری و جنگ تازەای شود، نظر شما چیست؟

 

رهبر بارزانی: ما امیدواریم کە جنگ و خونریزی بە اتمام برسد. سیاست ما دیالوگ و گفتگو در پیش گرفتن راهکارهای صلح طلبانە است.اگر جامعە جهانی و ائتلاف بخواهند کە از بروز یک جنگ جلوگیری کنند، آنها می توانند، اما اگر دوبارە جنگ آغاز شود بدین معناست کە آنها برای آغاز این جنگ چراغ سبز نشان دادەاند.

 

Newsweek: رقبای شما بر این باور هستند کە شما همەپرسی را برای منافع سیاسی خود انجام دادەاید، نظر شما چیست؟

 

رهبر بارزانی: تصمیم برگزاری همەپرسی در سال ٢٠١٤ و از سوی کمیسیون انتخابات و پارلمان کوردستان گرفتە شد. این یک تصمیم شخصی نبود، تصمیم نیز از سوی تمامی احزاب کوردستانی و موسسات کوردستانی نیز قبول شدە است، اما بە دلیل حملە داعش ما تصمیم خود را بە تاخیر انداختیم. بعدها نیز کە تاریخ برگزاری همەپرسی را تعیین کردیم، تمامی جریانات سیاسی کوردستان در اینبارە تصمیم گرفتند.

 

Newsweek: آیا هنوز هم امیدی بە استقلال کوردستان دارید؟

 

رهبر بارزانی: آنچە کە در مناطق کوردستانی می گذرد موقتی است، زیرا هیچ کسی نمی تواند هویت این مناطق را تغییر دهد. ما هیچ تغییر اجباری را نسبت بە دموگرافیای این مناطق قبول نخواهیم کرد. هویت این مناطق هنوز هم کوردستانی است. تنها برای جلوگیری از جنگ و خونریزی بیشتر ما از بعضی از این مناطق عقب نشینی کردیم. هدف ما این بود از جنگ جلوگیری و زمینە را برای گفتگو آمادە کنیم.

 

Newsweek: صبر شما برای توافق با بغداد برای جلوگیری از درگیری نظامی چقدر خواهد بود؟

رهبر بارزانی: ما تا زمانی از جنگ با ارتش عراق پرهیز خواهیم کرد، کە هدف تغییر سیستم فدرالی کوردستان را نداشتە باشند.