تاكه‌ دۆستی كورد چیاكانی كوردستانه‌

 

  لهو رۆژهی كورد ههیه، ههردهم داگیركهرانی كوردستان، كهدوژمنی یهكتریشن، یهكیان گرتووهو كهدیویانهكورد لهسهركهوتن نزیك بووهتهوهو خهریكهكیانیك بۆ خۆی دروست بكات، بهههموویان بهدڕندهترین شێوهكوردیان هێناوهتهوهخاڵی سفر و دهستیان بهپاكتاوی رهگهزی و جینۆسایدی كورد كردووه‌. زۆرجار زلهێزهكانی دونیا، كهپێویستیان بهكورد ههبووه، یارمهتیی كوردیان داوهو بۆ بهرژهوهندیی خۆیان بهكاریان هێناون. ههر كهپێویستیشیان بهكورد نهماوه، پشتیان تێ كردوون و بۆ بهرژهوهندیی خۆیان بهنرخێكی كهم فرۆشتوویانن، نهشهرم و نهسڵیان لهم كارهبێوهفاییهی خۆیان نەكردووتهوه‌.

لهم رۆژانهلهباڵیۆزی رووسیا لهنهتهوهیهكگرتووهكانیان پرسیوه، بۆچی ئهمهریكا وازی لهكورد هێنا، وهڵامی دابووهوه، تاوانهكههی خۆیانه، چونكهباوهڕیان بهشوانی ههڵهكرد.

لێرهدا دهڵێم، كهی رهوایهو چ تاوانێكهپێویستمان بهشوان بێت، واتهئێمهمهڕین و نابێ هیچ مافێكمان ههبێت، دهبێ شوانێكمان ههبێت چارهنووسمان دیاری بكات، جا بۆ سهربڕین بێ یان هی تر.

كورد لهنیشتمانی خۆی ژیاوهو هاتووەتهدونیا، بهڵام داگیركهران دابهشیان كردوون و زۆركات كورد راو دهنرێن و كوردیش ناچارهپهنا بۆ چیا و شاخهكانی ببات، كهچی لهوێش لێمانناگهڕێن و بهفڕۆكهو ههموو جۆرهچهكێكی قهدهغهكراویش بۆردومانمان دهكهن.

بهڕاستی ئهوهی باڵیۆزی رووسیا دهیڵێ لهبابهت شوان و ڕانهمهڕ، قسهیەكی ورد نییهو بێ لێكدانهوهیه، چهندهها جار كورد لهرابردوو پهنای بۆ شوانی (سۆڤیهت ـ رووسیش) بردووه، كهچی ههمان شتیان پێ رەوا بوو، كهئهمهریكا دهیكات، من لهباڵیۆزی رووسیا دهپرسم، كهكورد كۆماری کوردستانیان لە مهاباد پێك هێنا، ئهی ئهوان شوانی نهبوون، بۆ وازیان لهكورد هێنا و لهبهرژهوهندیی خۆیان فرۆشتیانن؟.

من بهبیری خۆم، پهنجا ساڵ زیاتر بوو كورد ههمووی ببووهشیوعی و لهو وڵاتانهی كوردی لێیهلهسهر شیوعیهت سهدان كهس لهسێدارهدران و ههزارانیش كهوتنهبهندیخانه‌.

ئهی سهركردهی كورد خوالێخۆشبوو (مهلا مستهفا بارزانی) پهنای بۆ یهكێتیی سۆڤیهت نهبرد؟

نازانم چهند جار یهكێتیی سۆڤیهت، پاشان روسیا و تا ئێستاش لهكۆڕبهندێكی جیهانی، یان لهنهتهوهیهكگرتووهكان، دۆزی ڕهوای كوردیان وروژاندووە یان باسیان كردووه، دیسان پرسیار لهم بهڕێزهدهكهم، ئایا ئهوان شوانی باشتر بوون؟

وهك ههموو لێقهوماوانی دونیا، كورد ههموو دۆستایهتییهكانی تاقی كردووهتهوه، بهڵام لهههموویان چی باشتری نهدیت و لههەموو دونیاشدا كهسێك تووشی كارهسات هات لۆمهدهكرێت، بێ ئهوهی هۆیهكانی بزانن.

بهڕاستی ترهمپی سهرۆكی ئهمهریكا زۆر زانایهو ئاگای لهمێژووه، وهك دهڵێ كوردهكان لهگهڵ ئێمهشهڕیان نهكرد و لهدووەم جهنگی جیهانی، لهكاتی دابهزینی لهشكرهكانی هاوپهیمانان لهنۆڕماندنی ڕۆژئاوای فهڕنسا یارمهتییان نهداین، خۆزگهبهڕێز ترهمپ دیاری كردبا بهچی یارمهتیی بدهین؟ بهچهك، فڕۆكه، زریپۆش، ئهتۆم، كهئهوكات ئێمهههمان بوو، بهڵام ئهمهریكا نهی بوو، یان بهپاره؟ یان ئهم بهرێزهنهی گوت بهچ ناوێك؟ خۆ كورد ئهوكات دهوڵهت نهبوو، بگرهلهچهند وڵاتێك، كهئهوكات ئهو وڵاتانهی كوردیان بهسهر دابهش كرابوو، کەچی خۆشیان ژێردەستە بوون، هاونیشتمانیی پلهسێش نهبووین. كهچی ئهمهریكا ئهتۆمیشی ههبوو و بهسهر ژاپۆنیشی تاقی كردهوهو بهچۆكی داهێنا.

بهڵام ئهوانهی شهڕی نوڕماندییان كرد، لهسوپا ههرهپێشكهوتووهكانی و فڕۆكهوانهراهێنراوهكانی جیهان بوون، لهسهر ئهم جهنگهسهدان فیلم لههۆڵیوود بهرههم هێنران، كهچی كورد نهزۆر ئاگایان لهو شهڕانهههبوو، نهسینهما و بگرهرادیۆشیان نهبوو، جگهلهكهمێ لە رۆشنبیرانی كورد. لهههندێ وڵاتی وهك توركیا قهدهغهبوو ناویان بهێندرێ، یان بهزمانی خۆیان قسهبكهین لهعێراق و سووریا و ئێرانیش، تهنیا خاوهنی دۆستایهتیی چیاكان بوون، لهبهدبهختیی كورد ئهگهر چیاكانیش بیانتوانیبایهبێ دوودڵی پشتیان تێدهكردن، كهچی بهڕێز ترهمپ دهڵێ ناتوانین تا (400) ساڵ بهرگریی لهكورد بكهین، وهك بڵێی (350) ساڵهبهرگریی لهكورد ئهكا، ئیتر بهسهو ناتوانێ بهردهوام بێ لهو بهرگرییه‌. وهك لهتهلهفزیۆن و ئاژانسهكان خوێندمهوهدهڵێن حهزی لهنهوته، با بۆ خاتری نهوت بهرگریمان لێ بكات.