شمال کوردستان/ یک فعال سیاسی پس از ٢٨ سال حبس و ثابت شدن بی گناهیش آزاد شد

26/03/1398 - 14:18 Published in گزارش

سرحد توغان، فعال سیاسی کورد در شمال کوردستان کە در سن ١٦ سالگی توسط حکومت ترکیە بە جرم هوادارای حزب کارگران کوردستان در کشتن ٢ سرباز دخالت داشتە، بە حبس ابد محکوم شدە، پس از ٢٨ سال معلوم شدە کە او بی گناه بودە و آزاد شدە است.

سرحد توغان اهل هکاری کە اکنون ٤٤ سالە است،  در اوایل نوجوانی بود کە بازداشت شدە است.


او ٢٨ سال در زندان بودە و بە غیر از عضویت در پ ک ک، بە قتل دو سرباز نیز متهم بودە است، بە همین دلیل حکم اعدام داشتە است.

روژبین برادر سرحد، بە وبسایت بی بی سی ترکیە گفتە است، چندین بار از دادگاه تجدید نظر درخواست کردیم کە پرودندەی برادرمان را بە جریان انداختە و دوبارە از طریق دادگاه قانون ترکیە توانستیم بی گناهی وی را ثابت کنیم.

وی میگوید: “ وقتی کە فهمیدیم قرار است کە آزاد شود، خیلی خوشحال شدیم، زیرا ٢٨ سال بی گناه در زندان بودە و همەی عمر و جوانیش را برباد دادند، وقتی بە مادرم گفتیم کە سرحد آزاد میشود، برایش غیرقابل باور بود و تا زمانی کە با چشماهش وی را ندید، باور بکرد”.

 خانوادەی سرحد بە دلیل ناتمام بودن محاکمەاش و کفالت در برابر آزادیش، و احتلام اینکە دوبارە بە زندان برگردد، نگرانند.

 سرحد توغان در سال ١٩٨٨ همراه با سە دوستش بە جرم همکاری با پ ک ک بازداشت شدند، پس از آزادی از زندان بە نیروهای پ ک ک. پیوستە است،پس از بە جرم کشتن ٢ سرباز ترکیەای در سال ١٩٩١ بازداشت شد کە تنها ١٦ سال سن داشتە است.

سرحد این اتهام را رد کردە و اعلام کردە کە من آنها را نکشتەامد و بنابر قانون ترکیە کە جرم خیانت بە حکومت ترکیە محاکمە شد، درابتدا وی را بە ١٢ سال زندان محکوم کردند، اما بعدها او را بە اعدام محکوم کردند، بە دلیل اینکە زیر ١٨ سال بودە، حکم اعدام وی بە حبس ابد تبدیل شد.

 شاهدان ماجرا، بر اینکە سرحد در کشتن آن دو سرباز دخالت نداشتە، شهادت دادەاند و دادگاه نیز دستور دادە کە با وثیقە تا زمان محاکمە و برگزاری دادگاه جدید آزاد شود.


در ترکیە دەها سرحد دیگر نیز وجود دارند کە بە اتهام عضویت در پ ک ک در زندانهای ترکیە پیر شدند.

 

Image Gallery