برگزاری مجدد شهرداریها اختلافات و مشکلات اقتصادی را زیاد می کند

17/02/1398 - 10:58 Published in گزارش

کمیسون عالی انتخابات ترکیە روز دوشنبە تصمیم بە برگزاری مجدد انتخابات شهرداریها د استانبول گرفت و این نیز منجر بە کاهش نرخ لیرە در مقابل دلار شد و از نظر اجتماعی نیز منجر بە تشدید اختلافات میان مردم ترکیە شد.

 

ساعاتی پس از اتخاذ این تصمیم از سوی کمیسوین عالی انتخابات دەها هزار نفر در استانبول بە خیابانها آمدە و این تصمیم را محکوم کردند. در سوشیال میدیا نیز این تصمیم بیشترین جر و بحث را بە همراه داشتە و مردم بر این باور هستند کە کمیسون بی طرفی خود را از دست دادە و داردست اردوغان شدە است.

 

روزنامە (نیویورک تایمز) با انتشار گزارشی در اینبارە نوشتە است کە اردوغان پس از شکست در استانبول کە مرکز اقتصادی ترکیە بە شمار می آید با ایجاد فشار بر کمیسیون آنها را ناچار بە برگزاری انتخابات در این شهر نمود.

 

ترس اپوزسیون ترکیە

سە حزب جمهوری خواه خلق ترکیە (ج ه پ)، حزب خوب و حزب دمکراتیک خلق ها (ه د پ) کە از حامیان اکرم امام اوغلو برای ریاست پست شهرداری استانبول بودند، از اینکە کە دوبارە در انتخابات پیروز می شوند شک ندارند، اما ترس آن دارند کە حزب عدالت و توسعە (آ ک پارتی) با تقلب در انتخابات پیروز شود.

 

چند تن از نوسیندگان نزدیک بە (ج ه پ) دربارە توطئە خطرناک اردوغان برای انتخابات استانبول نوشتەاند.

 

یولماز اودل، نویسندە نامی روزنامە (سوجوز) ترکیە با انتشار تویتی نوشە است کە “آک پارتی با برگزاری انتخابات در استانبول نە تنها در انتخابات شکست خورد، اما با برگزاری مجدد این انتخابات جایگاه و اطمینان خود را نیز از دست داد.

 

سونر چاغبتای از فعالین سیاسی ترکیە بر این باور است کە پس از انتخابات ١٩٥٠ این انتخابات بیشترین اختلافات را بە دنبال خواهد داشت.

 

اکرم امام اوغلو، نمایندە پیروز در انتخابات شهرداری استانبول شب گذشتە با ایراد سخنانی از این تصمیم کمیسیون بە شدت نقد نمود و این را ظلم دانست.

 

مشکلات اقتصادی بیشتر می شود

 

در هر کشوری کە وضعیت امنیتی ثبات نداشت  احزاب سیاسی با هم رقابت داشتند، در آن کشور ثبات اقتصادی نیز از بین می رود. اکنون در ترکیە ثبات سیایس وجود ندارد و ترکیە بە دو قطب تقسیم شدە است، قطب حاکم و قطب اپوزسیون و این دو قطب نیز بە مانند دشمن بە هم می نگرند.

 

ارزش لیر ترکیە در مقابل دلار آمریکا با کاهش شدیدی ربرو بودە و هر ١٠٠ دلار معادل ٦١٢ لیرە می باشد و احتمالا تا ٧٠٠ لیر نیز برود.

 

چە کسی رئیس شهرداری استابول می شود

از آنجایی کە انتخابات استانبول مجددا برگزار می شود، شهردار موقت استانبول کسی خواهد بود کە رئیس جمهور ترکیە وی را منتصب خواهد کرد و تا زمان برگزاری انتخابات مجدد و برگزاری شهردار جدید وی این پست را بر عهدە خواهد کرد.