دفتر نمایندگی اقلیم کوردستان در ترکیە برای اولین بار در کابینە جدید افتتاح خواهد شد

10/02/1398 - 09:41 Published in گزارش

قرار است برای اولین بار در تاریخ  دو حکومت اقلیم کوردستان و ترکیە، دفتر نمایندگی اقلیم کوردستان در این کشور در زمان کابینە مسرور بارزانی افتتاح شود و این نیز موجب مستحکم تر شدن روابط سیاسی و بازرگانی طرفین می شود.

 

روز دوشنبە ٩ اردیبهشت، مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجە ترکیە،  وارد اقلیم کوردستان شد و با مسئولین بلندپایە اقلیم کوردستان دیدار و گفتگو نمود.

 

بر طبق گزارشات رسیدە بە (باس) این سفر بە منظور بررسی مسائل اقتصادی و امنیتی بودە و طرفین بر عادی سازی روابط خود تاکیید کردەاند.

 

همچنین قرار شدە است کە در کابینە جدید حکومت اقلیم کوردستان، برای اولین بار دفتر نمایندگی اقلیم کوردستان در ترکیە افتتاح شود. این درخواست دو سال پیش از سوی ترکیە پیشنهاد شدە بود، اما بە دلیل مشکلاتی کە پیش آمد اجرایی نشد.

 

روز دوشنبە نهم اردیبهشت ماه، مسرور بارزانی، مشاور شورای امنیت اقلیم کوردستان، با مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجە ترکیە دیدار نمود.

 

در این نشست کە با حضور سرکنسول ترکیە در هولیر و شماری از مشاورین و مسئولین دو طرف برگزار شد، تحولات  سیاسی و امنیتی منطقە و توسعە روابط مابین هولیر و آنکارا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 وزیر خارجە ترکیە در این نشست ضمن ابراز آرزوی موفقیت برای مسرور بارزانی در تشکیل کابینە جدید حکومت اقلیم کوردستان، آمادگی كشورش را برای توسعە روابط طرفین در تمامی زمینەها نشان داد.

  

در مقابل، مسرور بارزانی ضمن ابراز خوشحالی از توسعە روابط اقلیم کوردستان با ترکیە اعلام کرد کە اقلیم کوردستان و عراق نیز بە حمایت همسایەهای خود بە ویژە در زمینە آبادسازی نیاز دارند.

 

 صفین دزدەای، سنخگوی رسمی حکومت اقلیم کوردستان در اینبارە بە (باس) گفت: در نشست های روز گذشتە این موضوع مطرح نشدە است، اما دو سال پیش این پیشنهاد از سوی ترکیە دادە شدە و با آن موافقت شدە بود، اما بە دلیل مشکلاتی کە پیش آمد کە اجرایی نشد.

 

 دلشاد میران، سیاستمدار و ناظر سیاسی نیز در اینبارە بە (باس) گفت: افتتاح نمایندگی اقلیم کوردستان در ترکیە از نظر سیاسی و اقتصادی تحولات بزرگی را بە همراه خواهد آورد و آن را مهم ارزیابی نمود.