اعدام ٦٨ شهروند، کشتە و زخمی شدن ٢١٣ کولبر و بازداشت بیش از هزار شهروند کورد طی ١١ ماه

19/09/1397 - 09:19 Published in گزارش

امروز دوشنبە ١٠ دسامبر، مصادف است با روز جهانی حقوق بشری کە از سوی سازمان یونسکو این روز نامگذاری شدە است.

 

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی (٢٠١٨)، ٦٨ شهروند کورد اعدام، بیش از ١٠٠٠ شهروند بازداشت، ٢١٣ کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی و ١٧٠ شهروند نیز از سوی دستگاه قضایی ایران بە حبس، اعدام و شلاق محکوم شدەاند.

 

اعدام ٦٨ شهروند کورد

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی (١١ ماه) دست کم ٦٨ شهروند کورد در زندان های ایران اعدام شدەاند کە یک تن از آنها در ملاء عام اعدام شدە است.

 

از این تعداد ٢٨ شهروند اهل استان ارومیە، ٢٢ شهروند اهل استان کرماشان (کرمانشاه)، ٦ شهروند اهل استان سنە (سنندج)، ٦ شهروند اهل استان لرستان، ٥ شهروند اهل استان ایلام و یک شهروند نیز اهل استان خراسان شمالی بودەاند.

 

همچنین ٦ زندانی بە اتهام فعالیت سیاسی، ٩ زندانی بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی، ٤٦ زندان بە اتهام قتل عمد، ٥ زندانی بە اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و ٢ زندانی نیز بە اتهام تجاوز بە عنف اعدام شدەاند.

 

سە زن ، یک کودک  و یک دانشجو در میان شهروندانی کە اعدام شدەاند وجود دارد.

 

بازداشت بیش از ١٠٠٠ شهروند کورد طی ١١ ماه گذشتە

طی ١١ ماه گذشتە بیش از ١٠٠٠ شهروند کورد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند کە تنها هویت ٦٥٧ تن از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.

 

از مجموع افرادی کە بازداشت و هویت آنها احراز شدە است، ٣٥٩ نفر بە اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کوردستانی، ١٧٠ نفر بە اتهام فعالیت مدنی، ٣٩ نفر بە اتهام فعالیت عقیدتی و مذهبی، ٢٨ نفر بە اتهام فعالیت کارگری بازداشت شدەاند. همچنین ٣٧ نفر از بازداشت شدگان کولبر و اتهام ٢٤ شهروند دیگر نیز نامشخص می باشد.

 

همچنین ٣١ دانشجو، ٧ معلم و ٢٢ فعال رسانەای نیز در میان بازداشت شدگان وجود دارد و ٤٢ زن و ١٣ کودک نیز بازداشت شدەاند 

 

کشتار کولبران و کاسبکاران کورد

از آغاز سال جاری میلاد جمعا ٢١٣ کولبر و کاسبکار کورد کشتە و یا ازمی شدەاند کە ٦٥ تن از آنها جانشان را از دست دادە و ١٤٨ تن نیز زخمی شدەاند.

 

از مجموع کولبران و کاسبکارانی کە قربانی شدەاند ١٤١ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران، ٣٨ مورد با حوادث طبیعی نظیر بهمن، سرمازدگی و...، ٢١ تن در اثر انفجار مین و ١٣ تن نیز در اثر سانحە رانندگی و تعقیب و گریز کشتە و یا زخمی شدەاند.

 

بیشتررین آمار کشتار کولبران و کاسبکاران کورد در مرزهای استان ارومیە بە ثبت رسیدە است کە طی این بازە زمانی ١٤١ کولبر و کاسبکار در این استان کشتە و زخمی شدەاند. در استان سنە نیز ٥٥ کولبر و کاسبکار و در استان کرماشان نیز ١٤ کولبر کشتە و زخمی شدەاند.

 

صدور حکم برای ١٧٠ فعال کورد

طی سال گذشتە دست کم ١٧٠ فعال سیاسی، مدنی، عقیدتی و کارگری کورد از سوی دستگاه قضایی ایران بە احکامی نظیر اعدام، حبس های طویل المدت، شلاق و جریمە محکوم شدەاند.

 

بر طبق این گزارش طی ١١ ماه گذشتە ١٣ شهروند کورد بە اتهام فعالیت سیاسی و عقیدتی بە اعدام محکوم شدە و ١٥٧ شهروند دیگر نیز جمعا بە تحمل ٦٨١ سال حبس، ٣٣٧٤ ضربە شلاق و پرداخت ١٢٨ میلیون تومان جریمە محکوم شدەاند.