گزارش آماری از نقض حقوق زنان در شرق کوردستان طی سال گذشتە

04/09/1397 - 09:56 Published in گزارش

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشتە (٢٥ نوامبر ٢٠١٧ تا ٢٥ نوامبر ٢٠١٨) جمعا ١٨٣ مورد نقض حقوق زنان در کوردستان بە ثبت رسیدە است.

طی این یک سال ٨٦ زن کورد خودکشی، ٢٧ زن کشتە، ٣ زن اعدام، ٤٦ زن بازداشت و ١٠ زن نیز بە حبس محکوم شدەاند.

 

 

اعدام سە زن کورد در ایران

 

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ٢٥ نوامبر ٢٠١٧ تا ٢٥ نوامبر ٢٠١٨ جمعا حکم اعدام سە زند کورد در زندانهای ایران بە اجرا در آمدە است.

 

این سە زن کە اهل شهرهای ارومیە و سروآباد بودەاند بە اتهام قتل عمد و در زندانهای سنە (سنندج) و ارومیە اعدام شدەاند.

 

 

بازداشت ٤٦ زن کود

 

طی سال گذشتە و با استناد بە آمار هەنگاو، ٤٦ زن کورد از سوی نهادهای امنیتی و حکومتی ایران بازداشت شدەاند.

 

بر طبق این گزارش و طی این مدت ١٤ زن کورد در استان کرماشان (کرمانشاه)، ١٢ زن در استان ارومیە، ١٢ زن در استان سنە (سنندج)، ٥ زن در استان ایلام، یک زن در استان لرستان و ٢ زن اهل اقلیم کوردستان نیز از سوی نهادهای امنیتی ایران بازداشت شدەاند.

 

ازمجموع ٤٦ زنی کە بازداشت شدەاند ٢٢ تن بە اتهام فعالیت سیاسی، ١٥ تن بە اتهام فعالیت مدنی و ٧ تن بە اتهام فعالیت عقیدتی بازداشت شدە و دو نفر از زنان بازداشت شدە نیز از دامداران مرزی اقلیم کوردستان بودەاند.

 

 

 

صدور حکم برای ١٠ زن کورد از سوی دستگاه قضایی

 

طی سال گذشتە ١٠ زن کورد بە اتهام فعالیت سیاسی، عقیدتی و مدنی جمعا بە ١٠ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدەاند.

 

همچنین برای چهار تن از آنها حکم ٣٠٠ ضربە شلاق و پرداخت سە میلیون و ٢٠٠ هزار تومان جریمە محکوم شدەاند.

 

 

 

کشتە شدن ٢٧ زن کورد طی سال گذشتە

 

از ٢٥ نوامبر ٢٠١٧ تا ٢٥ نوامبر ٢٠١٨ دست کم ٢٧ زن و دختر کورد بە قتل رسیدەاند کە بیشتر آنها بە دست افراد نزدیک خود کشتە شدەاند.

 

بر طبق این گزارش ١٠ مورد از زنان کشتە شدە اهل استان ارومیە، ٨ زن از استان سنە، ٧ زن از استان کرماشان، یک زن از استان خراسان شمالی و یک زن نیز اهل استان ایلام بودەاند.

 

دلیل بیشتر این قتل ها کە شامل ١٦ مورد می باشد بە دلیل اختلافات خانوادگی بودە است.

 

 

 

خودکشی ٨٦ زن در کوردستان طی سال گذشتە

 

طی سال گذشتە ٨٦ مورد خودکشی زنان در کوردستان از سوی مرکز آمار هەنگاو ثبت شدە است.

 

از مجموع ٨٦ زنی کە خودکشی کردەاند  ٤٧ تن بە دلیل مشکلات خانوادگی، ١٧ تن نامعلوم، ١٤ نفر بە دلیل فقر و تنگدستی، ٥ زن بە دلیل بیماری و مشکلات روانی، ١ زن بە دلیل مخالفت با ازدواج، یک زن بە دلیل منع استفادە از مبایل و یک زن نیز بە دلایل سیاسی اقدام بە خودکشی کردەاند.

 

همچنین ٤٨ زن از طریق حلق آویز کردن، ١٣ زن از طریق خودسوزی، ١٦ زن از طریق خوردن قرص  و سم، ٦ زن از طریق پرتاب از روی ساختمان و پل، ١ زن از طریق خفگی با گاز و ٢ زن نیز با اسلحە بە زندگی خود پایان دادەاند.

 

بیشترین زنان در استان ارومیە خودکشی کردەاند کە ٣٦ مورد بودە است، در استان سنە ٢٤ مورد، استان کرماشان ١٤ مورد و در استان ایلام نیز ١٣ مورد خودکشی زنان ثبت شدە است.

 

 

 

مرگ مشکوک دو دختر دانشجوی کورد طی سال گذشتە

 

طی سال گذشتە دو دختر دانشجوی اهل استان کرماشان بە طرز مشکوکی کشتە شدەاند.

 

مونا درانی دانشجوی مقطع دکترای کشاورزی دانشگاه اهواز و مریم فرجی دانشجوی ارشد مدیریت بین المللی در شهرهای اهواز و کرج بە طرز مشکوکی کشتە شدەاند.

 

 

 

کشتە و زخمی شدن ٨ زن با انفجار مین

 

سال گذشتە و با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار هەنگاو، ٨ زن کورد در مرزهای کوردستان در اثر انفجار مین و مواد منفجرە جنگی کشتە و زخمی شدەاند.

 

بر طبق این گزارش دو زن اهل مهران در اثر انفجار مین کشتە شدە و ٦ زن در شهرهای سردشت، ایلام و کوهدشت نیز زخمی شدەاند.

 

همچنین یک زن اهل سقز نیز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران  زخمی شدەاست.