جهان بعد از داعش!

27/07/1396 - 11:38 Published in مقالە

دیروز کە با نقش مستقیم و رل اصلی "کرد" آخرین محل استقرار رسمی "داعش" (رقە) آزاد شد و  جریانی کە با توسل بە تعصبات و هیجانات کور مذهبی جهان را تهدید میکرد، دیگر در آن شکل و نام و قوارە سیر نزولی طی می کند. در این گیرودار جدای از "کرد" کە حتی بیشتر از حد متعارف خود و با حداقل امکانات بە مصاف یکی از درندەترین نیروهای عصر حاضر رفت و دین خود را بە جهانیان ادا کرد، بقیە کە از دور دستی بر آتش داشتند و از بیم رخنە آن بە خانە خود بە تکافو افتادە بودند، سرمست از این پیروزی بە نقش و توان خود می بالند.

 

این نیرو هرچی بود فاقد جغرافیایی مرسوم و رسمیتی قانونی و سپانسر مستقیم بود. اما باید بە جهانیان یاد آور شد کە رؤیای این پیروزی متصل بە کابووسی بە مراتب دهشتناکتر شدە است.

 

نیرویی امروز جایگزین داعش شدە است کە هم موضوعیت وجودی قانونی دارد، هم گسترە جغرافیایی رسمی و شناختە شدە دارد، بە همان ایدئولوژی و چە بسا رادیکالتر از آن مجهز است. اسپانسر و آبشخور فکری، تدارکاتی، مالی و تسلیحاتی اش سیستمی است کە چهل سال است مانع ایجاد هرگونە ثبات و آرامش نە در منطقە کە در جهان است.

 

اگر داعش تنها با تکیە بر متون کهن بە تمامی نمادهای انسانی و نشانەهای تمدن می تاخت، این نیرو با تکیە بر فتوا و بدعت مشتی فسیل تحت عنوان مجتهد و مرجع تقلید اقتدا می کند کا با بزک و رنگ و لعاب امروزین  تمام تلاش خود را بکار بستە است تا بتواند خود را مدرن و مترقی عرضە کند و این" دزد با چراغ آمدە است."

 

بلە این نیروی جدید "حشد شعبی" فرزند خواندە سپاە پاسداران انقلاب اسلامی ایران و بازوی عملیاتیآن محسوب می شود. با نقبی بە چند دهە گذشتە می بینیم کە سپاە پاسداران فرزند خواندە و بازوی عملیاتی متعددی داشتە است و در گسترە وسیعی عملیات تروریستی انجام دادە است کە یا علیه مخالفان رژیم و دگر اندیشان بودە و یا علیە حکومتها و سازمانهای بین المللی بودە است از آمریکا گرفت تا اسرائیل و عربستان و ...

 

 فرزندخواندگان تا امروز سپاە هیچکدام امتیازات و توان "حشد شعبی" را نداشتەاند و کاها حتی مقطعی برایش ایفای نقش نمودەاند، اما حشد شعبی نیرویی است با امکانات تر، رسمیت و کاملا قانونی و با در اختیار داشتن توان مالی، تدارکاتی، تسلیحاتی، مشاورە و هدایت دو حکومت استبدادی متکی برا درآمدهای نفتی خاور میانە یعنی ایران و عراق.

 

و باید یاد آور شد کە اگر نیروهای موجود در داعش عمدتا مبتنی بود بە عقدە حقارت و عقدە گشایی و انتقام جویی و کسب منافع مالی، "حشد" علاو بر آنها روی کردی اعتقادی و جهادی مبتنی بر فتوای مراجع تقلید و مبرا بودن بزەکار و جانی از عقاب اخری در صورت ارتکاب نوشتە شدن خطاهای وی بر دفتر اعمال مرجع صدور فتوا و در مقابل متنعم شدن از امتیازات موعود. بنابر نە اینکە از ارتکاب هیچ جنایت ابایی ندارد، بلکە آنرا عبادت می داند. طرز برخورد آنها و جنایات ارتکابی علیە اعراب سنی مذهب عراق و نیز دو روز گذشتە در مناطق اشغالی کرکوک و توابع آن بە عینە شاهد بودیم  و انکار آن، کتمان آفتاب در روز روشن است.

 

حال با کامل شدن هلال شیعی کە رؤیای چندین سالە توسعە طلبی های ایران است، این موضوع بە فعلیت در آمد است و حال جهانیان میدانند و حفظ امنیت و آسایش جهان. آیا این بار نیز "کرد" باز نقش ابزاری و انبر دست مار گیران خواهد بود یا جهان  نیز در قبال این ملت مسئولیت و تعهدی دارد و ملتزم بە آن خواهد بود؟