پاسدارهای تروریست در صدد تصرف کرکوک هستند، آمریکا چرا سکوت کردە است؟

24/07/1396 - 13:15 Published in مقالە

اکنون خیانت جناح صاحب نفوذ اتحادیە میهنی کوردستان (هیرو ابراهیم احمد و فرزندانش) بر همگان عیان شد، معلوم شد کە ضمن توافق با سپاه پاسداران و میلیشیاهای حشد شعبی بە نیروهای پیشمرگە کوردستان فرمان دادەاند کە مواضع خود را ترک و مناطقی از اطراف کرکوک را تسلیم میلیشیاهای حشدی شعبی کردند.

 

بر طبق گزارشات منتشر شدە، جناح با نفوذ اتحادیە میهنی کوردستان، بعد از نشست روز گذشتە رهبری این حزب با رهبری پارت دمکرت کوردستان بە تمامی فرماندهان نظامی خود فرمان دادەاند کە از شیخ جعفر فرماندە یگان های ٧٠ و کسرت رسول معاون اول دبیرکل اتحادیە میهنی کوردستان دستور نگیرند.

 

شب قبل از نشست نیز نیروهای وابستە بە جناح صاحب نفوذ این حزب بدون هیچ درگیری برخوردی چندین نقطە مهم را تحویل نیروهای حشد شعبی دادە بودند.

 

در همان شب، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا سپاه پاسداران ایران و شاخەهای این سازمان و همچنین نیروهای نزدیک بە سپاه را در لیست ترور قرار داد. مسئولین عراقی نیز آشکار و رسما اعلام کردەاند کە قاسم سلیمانی مشاور میلیشیاهای حشد شعبی می باشد. پس می توان گفت کە حشد شعبی بخشی از سپاه پاسداران می باشد.

 


شب گذشتە نیروهای حشد شعبی با فرماندهی سپاه پاسران با اسلحە سبک و سنگین و مهمات آمریکایی بە مواضع پیشمرگەها در کرکوک یورش بردەاند. جهانیان شاهد دفاع جانانە پیشمرگەها در مقابل سازمان تروریستی داعش و دفاع از انسانیت بودەاند.

 

اکنون سپاه پاسداران ایران با اسلحە و پول آمریکا بە کرکوک و مواضع پیشمرگەها یورش بردەاند. وظیفە اخلاقی آمریکا و نیروهای ائتلاف بینلملی ایجاب می کند کە از کرکوک و نیروهای پیشمرگە دفاع کنند و نگذارند کە سپاه پاسداران کرکوک را تصرف کند. اگر این کار ر نکند بدون شک باید منتظر باشد تا تمامی منافع آمریکا از سوی سپاه پاسداران و شاخەهایش در عراق بە خطر بیفتد.

 

چند روز پیش نیروهای حشد شعبی در مقابل رسانەهای جهانی پرچم آمریکا را در بخرە بە آتش کشیدە و پرچم اسرئیل را زیر پا نهادند، آمریکا می خواهد تاوان این میلیشیاها را نادیدە بگیرد و بە پیشمرگە و کرکوک پشت کند؟