''ادارە کرکوک و استاندار تحمیلی آن دوبارە تعریب این شهر را آغاز کردەاند''