''با کوردهایی کە بەعنوان وزیر در بغداد تعین می‌شوند هیچ رابطەای نخواهیم داشت''