کوردها مخالف یکی از مواد اصلی این طرح می‌باشند.

صفحه1 از355