این موسسە از آمادگی برای کمکرسانی بە سیلزدگان خبر داد

٢٠ تن از قربانیان اهل شرق کوردستان هستند

صفحه1 از5