رهبر بارزانی: بە هیچ وجە نباید در شمال شرقی سوریە تغییر دموگرافی وقوع پیدا کند