هوشنك أوسي

هوشنك أوسي

شواهد حاکی از آن می باشد کە پس از نزدیک شدن بە پایان جنگ داعش، حمایتهای آمریکا و اروپا حمایت از حزب کارگران