بوتان تحسين

بوتان تحسين

 طی ماههای آیندە چندین انتخابات مهم در خاورمیانە برگزار خواهد شد کە انتظار می‌رود نتیجە این انتخابات مستقیما بر سکوی راهرو جنگ و