آزاد ولدبیگی

آزاد ولدبیگی

مقدمە:

کردها بعد از رفراندوم ٢٥/سپتامبر/٢٠١٧، اکنون مرحلە جدیدی از حیات سیاسی خود را در عراق آغاز نمودەاند، مرحلەای کە بهای بسیار

 مقدمە:

آب مایە حیات و عامل اساسی زندگی بر روی کرە زمین است، کە بدون آن زندگی مقدور و ممکن نیست. در امثال و حکم