سرما جان تازەای بە چایخانەهای فرهنگی سوران بخشیدە است + عکس

24/10/1398 - 10:07 Published in فرهنگ و هنر

با فرا رسیدن فصل زمستان و سرمای سخت، چایخانەهای فرهنگی سوران جان تازەای یافتەاند و در طول روز شمار زیادی از اقشار مختلف مردم بە آن چایخانەها می‌روند.

فرهاد گزرەای، مدیر چایخانە فرهنگی سوران بە (باس‌نیوز) گفت: ''مدت دو سال است کە چایخانە فرهنگی سوران در مرکز این شهر دایر شدە و بە پاتوقی برای شاعران، خوانندگان آواز حیران، روشنفکران، معلمان و بەطور کلی شهروندان تبدیل شدە است. این اقشار می‌توانند بە این چایخانە بیایند، در اینجا ضمن استراحت و بەسر بردن اوقات فراغت خود، از آثار فولکلور این منطقە دیدن کنند. در طول روز مردم زیادی بە چایخانە ما سر می‌زنند، در اینجا بە آوازهای ''لاوک''، ''حیران'' و ''شعرخوانی'' گوش می‌سپارند و خود را بە بازی‌های فولکلوری مشغول می‌کنند، و شیر و چای و نسکافە می‌نوشند.''

او گفت: ''اهم هدف ما خدمت بە شهر و فرهنگ اجدادی‌امان است و کمتر بە درآمد مادی آن اهمیت می‌دهیم. تلاش کردەایم کە چایخانە خود را با وسایل و تصاویر فولکلوری آراستە کنیم و مهمانان ما در اینجا نوشیدنی‌های محلی می‌نوشند.''