اولین کنگرەی خانای قبادی در شهر جوانرود برگزار خواهد شد

10/02/1398 - 12:53 Published in فرهنگ و هنر

انجمن ادبی خانای قبادی و موسسەی گفتمان نو  در شهر جوانرود اولین کنگرەی شاعر کورد خانای قبادی را برگزار خواهد کرد.

انجمن خانای قبادی و موسسەی گفتمان نو در شهر جوانرود با انتشار پوستری از یک فراخوان،از برگزاری اولین کنگرەی خانای قبادی خبر دادند.

بر اساس این فراخوان، از ادیبان و صاحب نظران درخواست شدە کە دربارەی موضوعات یاد شدە در فراخوان ماطلب خود را برای ارائە در کنگرە بە دفتر این انجن در شهر جوانرود ارسال کنند.

آخرین زمان مققر برای ارسال مطالب نیز روز ١/٥/١٣٩٨ تعیین شدە و همچنین اعلام شدە کە روز برگزاری کنگرە بعدا مقرر خواهد شد.

موضوعات کنگرە عبارتند از :

زندگینامەی خانای قبادی
تاثیرات قرآن و حدیث در اشعار وی
جایگاه خانا در ادبیات کوردی
زیبایی شناسی، خلاقیت در اشعار خانا
کوردستان، زبان کوردی در تفکرات خانا
خانای هنرمند و خانای شاعر
خانا و مدرسەی شعر گوران
تاثیرات شعر شاعران پیش از خانا بر شعر وی
تاثیرات اشعار خانا بر روند شعر کوردی
فلسفە و عرفان در اشعار خانا
روایت هایی از اشعار خانا
خانا و وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر وی

Image Gallery