سلیمانیە/ اجرای تئاتر زن در دوزخ

 

18/11/1397 - 09:39 Published in فرهنگ و هنر

امروز پنجشنبە هجدهم بهمن مها، تئاتر (زن در جهنم) در سالن بدیعە در دانشکدەی هنرهای زیبا سلیمانیە بە نمایش درخواهد آمد.

روز گذشتە جهارسنبە این تئاتر در دربندیخان نمایش سد و ماه گذشتە نیز بە مدت سە روز در سالن هنر هولیر نمایش شد.

 سناریوی این نمایش را هیو سعاد، نوشتە و ٥ زن در آن نقش ایفا میکنند، محتوای این نمایش دربارەی خشونت علیە زنان است.