مستندی دربارە آواز کوردی ''بنملی''
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

مستندی دربارە آواز کوردی ''بنملی''

صادق سامره‌یی مستندی دربارە آواز کوردی ''بنملی'' ساخته است.

''بنملی'' مستندی کوتاە راجع بە یک آواز قدیمی بە همین نام است کە تا چند دهەی پیش بیشتر مردم جنوب شرق کوردستان با آن آشنایی داشتە و از آن لذت بردەاند.

این آواز سنتی بسیار خلاقانە در میان زنان و دختران رواج داشتە و با استفادە از ضربەی انگشتان بر حنجرە شکل می‌گرفتە است. حس جادوی این آواز با اشعاری در وصف طبیعت، اتفاقات مهم تاریخی منطقە و توصیف معشوق بە اوج زیبایی سر می‌کشد.

صادق سامره‌یی، پژوهشگر و سازندەی فیلم تلاش کردە است کە با رجوع بە مناطق و مردمانی کە با مرکز شهر کرماشان فاصلە جغرافیایی زیادی دارند و امکان حفظ این میراث را داشتەاند فیلمی بسازد کە علاوە بر آواز ''بنملی''، لباس و حس و حال متعلق به این سنت آوازی را هم پوشش بدهد.