اجرای چند پروژه‌ مهم تولیدی و سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

اجرای چند پروژه‌ مهم تولیدی و سرمایەگذاری در اقلیم کوردستان

رییس هیئت تولید و سرمایەگذاری اقلیم کوردستان اعلام کرد کە پس از تعطیلات عید قربان مراسم کلنگ‌زنی شهرک صنعتی حلبجە برگزار خواهد شد.

دکتر محمد شکری، رییس هیئت تولید و سرمایەگذاری اقلیم کوردستان، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''پس از تعطیلات عید قربان مراسم کلنگ‌زنی شهرک صنعتی حلبجە برگزار خواهد شد کە دومین پروژە مهم و راهبردی پس از شهرک صنعتی دهوک می‌باشد کە از ٢٢٧ کارگاه تولیدی و ٢٩٠ سردخانە تشکیل خواهد شد.''

او افزود کە یک کارگاه تولیدی مهم نیز در ''بامرنی'' شروع بە کار خواهد کرد.

رییس هیئت تولید و سرمایەگذاری اقلیم کوردستان اضافە کرد: ''از یک هزار و ٥٨ پروژەای کە در برنامە داریم، در چند ماه گذشتە بیش از ٥٠ پروژە بە اجرا گذاشتە شدەاند، از جملە پروژه‌های کشاورزی و گردشگری، و ده‌ها پروژە هم در انتظار دریافت پروانە هستند.''

او تصریح کرد کە در نظر دارند برنامەای را بە اجرا بگذارند کە برای توسعە همە بخش‌ها و احیای بخش تولیدی و اقتصادی ایجاد انگیزە کند و گفت: ''کابینە نهم حکومت اقلیم کوردستان در پی دست‌یابی بە کثرت منابع اقتصادی است و فرصت‌های سرمایەگذاری را افزایش دادە و برای این منظور برنامەریزی خوبی هم کردە است.''