نیویورک‌تایمز در گزارشی حکومت واقعی عراق را آشکار کردە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

نیویورک‌تایمز در گزارشی حکومت واقعی عراق را آشکار کردە است

روزنامە آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی با اشارە بە وضعیت عراق و شبەنظامیان حشدالشعبی، حکومت واقعی این کشور را آشکار کردە است.

نویسندە گزارش نیویورک‌تایمز بە دولتی در داخل دولت عراق اشارە کردە کە شبەنظامیان و جریان‌های سیاسی آن را تشکیل دادەاند و حکومت واقعی در دست آنان است.

در این گزارش آمدە است، شبەنظامیانی کە تحت عنوان حشدالشعبی سازمان یافتەاند، گذرگاه‌های مرزی و بنادر عراق را بە کنترل خود درآوردە و پروژەهای سرمایەگذاری در این کشور را بە شرکت‌هایی واگذار می‌کنند کە وابستە بە خودشان باشند.

این روزنامە آمریکایی بە سخنان یک سرمایەگذار لبنانی بە نام حسین اللقیس اشارە کردە کە در سال ٢٠١٩ قرادادی در مورد ساختن راهروی ویژە برای شخصیت‌های بلندمرتبە در فرودگاه بغداد با حکومت عراق امضا کردە است.

این سرمایەگذار لبنانی اعلام کردە پیش از آغاز کارهای این پروژە، شخصی بە نمایندگی از شبەنظامیان حشدالشعبی با او تماس گرفتە و گفتە است: ''باید با ما همکاری کنید و نیمی از درآمد این پروژە را بە ما بدهید، در غیر این صورت کلیە اموال و سرمایەات در بغداد مصادرە خواهد شد.''

این سرمایەگذار لبنانی بە قتل تهدید و مجبور شدە قراردادش را بە نفع شرکتی کە وابستە بە حزب‌اللە عراق بودە لغو کند. او گفتە با وجودی کە مقامات و مسئولین حکومت را از این وضعیت آگاه ساختە، ولی کسی بە حرف او گوش ندادە و او عراق را ترک کردە است.