ارسال کمک های پزشکی آنکارا بە بغداد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

ارسال کمک های پزشکی آنکارا بە بغداد

 

روز گذشتە دوشنبە کشور ترکیە در راستای همکاری عراق جهت مبارزە با شیوع بیشتر بیماری کرونا، بخشی از همکاری های پزشکی خود را بە عراق ارسال نمود.

وزارت خارجە عراق با انتشار بیانیەای اعلام کردە است کە نزدیک بە یک ملیون قطعە پزشکی و تجهیزات لازم در امور پزشکی از طرف چند کمپانیای ترکیە برای عراق ارسال شدە است.

احمد صحاف، سخنگوی وزارت خارجە عراق اعلام کردە است وزارت بهداشت عراق هماهنگی های لازم را برای در اختیار گرفتن این همکاری ها انجام دادە است.

وی در ادامە گفتە است کە همکاری های پزشکی بە شیوەای اصولی میان بیمارستان های کشور کە بە این همکاریها نیاز دارند توزیع خواهد شد.