تنش‌های تندی میان کاظمی و حشدالشعبی بەوجود آمدە است
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

تنش‌های تندی میان کاظمی و حشدالشعبی بەوجود آمدە است

تنش‌های تندی میان نخست‌وزیر عراق با شبەنظامیان حشدالشعبی ایجاد شدە است و شبەنظامی‌ها در تلاش هستند تا کاظمی را مجبور بە استعفا کنند، یا رأی اعتماد پارلمان را از او پس بگیرند، ولی یک ناظر سیاسی بر این عقیدە است کە این اقدام در وضعیت کنونی عراق آسان نخواهد بود.

پس از دستگیری شماری از شبەنظامیان حشدالشعبی کە گفتە می‌شود در نظر داشتەاند منطقە سبز بغداد، بەویژە سفارت آمریکا در این منطقە را مورد هدف موشک قرار دهند، تنش‌های تندی میان شبەنظامی‌های حشدالشعبی با مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر این کشور بەوجود آمدە است. این تنش‌ها تا اندازەای گسترش یافتەاند کە شبەنظامی‌ها دربارە مجبور کردن کاظمی بە استعفا، یا پس‌گرفتن رأی اعتماد پارلمان از او گفتگو کردەاند و این تلاش‌ها باعث شدە کە شبەنظامی‌های دستگیر شدە آزاد شوند.

روز پنجم تیرماە جاری نیروهای ضدترور عراق بە مقر کتائب حزب‌اللە عراق حملە و تعدادی از شبەنظامیان و فرماندهان آنان را دستگیر کردند، گفتە می‌شود این افراد در شلیک موشک بە سفارت کشورها در بغداد، بەویژە سفارت آمریکا دست داشتەاند.

بنا بە گزارش‌ها، در این حملە ٢٣ عضو کتائب حزب‌اللە دستگیر شدند و کاظمی نیز همزمان با دستگیری این افراد اعلام کرد کە این اقدام برای اعادە شکوه بە حکومت صورت گرفتە است.

در این بارە، عمر نورالدینی، ناظر سیاسی، بە ''باس‌نیوز'' اعلام کرد: ''بنا بە عرف قانون اساسی عراق، نخست‌وزیر این کشور باید شیعە مذهب باشد و از لحاظ سیاسی نیز کاندید سمت نخست‌وزیری عراق باید مورد قبول و پذیرش احزاب و جریان‌های سیاسی اصلی شیعە‌ها باشد، و سپس در داخل پارلمان رأی اعتماد پارلمانتاران را برای کابینەاش کسب کند. کاظمی هم کە اکنون نخست‌وزیر عراق است این فرآیند سیاسی و پارلمانی را طی کردە، و علاوە بر این، از حمایت خارجی هم برخوردار بودە است، لذا مجبور کردن کاظمی بە استعفا یا گرفتن رأی اعتماد پارلمان از او یا حتی قبول کردن استعفای او بە این آسانی نیست و در آیندەای نزدیک این کار ممکن نخواهد شد.''

بە نظر این ناظر سیاسی ''با وجود همە این موارد، وقتی کە بە طبیعت دولت عراق و سیستم حکمرانی در این کشور نگاه می‌کنید، می‌بینید کە قدرت تصمیم‌گیری در عراق در دست مٶسسات قانونی نیست، بلکە در دست جریان‌هایی قرار دارد کە در خارج از مٶسسات رسمی دولت هستند، در چنین کشوری همیشە احتمال بەوجود آمدن تغییرات آنی و بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد و رویدادهایی وقوع می‌یابند کە قابل انتظار نبودەاند.''