وزیر داخلە: تهدید کرونا در اقلیم کوردستان هنوز وجود دارد
كوردی عربي فارسى
Kurdî Türkçe English

اخبار مقاله گزارش گفتگو اقتصادی چند رسانه‌ای سبك زندگی فرهنگ و هنر
×

وزیر داخلە: تهدید کرونا در اقلیم کوردستان هنوز وجود دارد

امروز، پنج‌شنبە، یکم خرداد ٩٩، وزیر داخلە و وزیر بهداشت حکومت اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کردند. در این کنفرانس خبری ریبر احمد، وزیر داخلە گفت، خطر کرونا هنوز کوردستان را تهدید می‌کند و حکومت اقلیم کوردستان بدون هیچ تردیدی قرارات لازم برای پیشگیری از این بیماری و حفاظت از شهروندان را اتخاذ می‌کند.

ریبر احمد، وزیر داخلە اقلیم کوردستان، در ادامە صحبت‌هایش گفت: ''چنان کە وزارت بهداشت تأکید کردە است، خطر کرونا هنوز در کوردستان وجود دارد، و با توجە بە موارد جدیدی کە در سلیمانیە و هولیر شناسایی شدەاند، باید هم حکومت و هم مردم اقلیم کوردستان بەصورت جدی این موضوع را مورد توجە قرار دهند.''

وزیر داخلی حکومت اقلیم کوردستان ضمن درخواست همکاری مردم با حکومت بە این نکتە اشارە کرد: ''درست است کە حکومت ما بە موقع راهکارهای لازم برای پیشگیری از همەگیری ویروس کرونا در کوردستان را در پیش گرفت و دلیل موفقیت ما هم همین اقدام بە موقع بود، ولی همچنان کە بارها تأکید کردەایم، خطر این ویروس هنوز در جامعە ما وجود دارد، پیروزی نهایی بر این ویروس زمانی خواهد بود کە واکسنی برای پیشگیری از آن ساختە و این بیماری در سراسر دنیا درمان شود.''

ریبر احمد تصریح کرد: ''حکومت و ملت ما در اقلیم کوردستان در اجرای راهکارهای پیشگیری موفق عمل کردیم و برای رسیدن بە پیروزی حتمی بە ادامە همکاری میان حکومت و مردم نیاز داریم. مردم باید پایبند توصیەهای بهداشتی باشند، همە راهکارهای حکومت برای حفاظت از مردم هستند.''

او افزود: ''هنوز این ویروس در دوروبر ما بە صورت گستردەای وجود دارد، در عراق همەگیری آن سرعت پیدا کردە و در دیگر کشورهای منطقە هم همچنان شیوع این ویروس رو بە افزایش است. لذا نكاتی کە در اطلاعیە شمارە ٣٥ اعلام کردەایم برای مقابلە با تهدید این ویروس علیە جامعە کوردستان است و از مردم می‌خواهیم در روزهای عید فطر راهکارهای اعلام شدە از سوی حکومت را رعایت کنند، در سطح شهرها عبور و مرور نداشتە باشند، زیرا نیروهای آسایش، پلیس و پیشمرگە برای جلوگیری از عبور و مرور در خیابان‌های سطح شهرها مستقر خواهند شد.''

وزیر داخلە اقلیم کوردستان دربارە احتمال تمدید منع تردد پس از روزهای عید فطر گفت: ''این مسئلە هم بە چگونگی و سطح رعایت راهکارهای پیشگیرانە از سوی مردم بستگی دارد، اگر در بررسی‌های خود بە این نتیجە برسیم کە خطر این ویروس مردم را تهدید می‌کند و افزایش یافتە است، بدون تردید قرارات لازم برای حفاظت جامعە در برابر همەگیری این بیماری را اتخاذ خواهیم کرد. ولی فعلا فقط برای سە روز عید فطر منع رفت و آمد اعلام شدە و بعد از آن در بررسی‌های مجدد قرارات لازم را اتخاذ خواهیم کرد.''